www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

Metriek gewicht 7; Besluit 18-12-1819 S58, invoering nieuwe gewichten

Belicht worden de Wet d.d. 21-08-1816 (Staatsblad no. 34) en de Besluiten over de invoering van het metrieke gewicht per 01-01-1820. Verwezen wordt naar de in die wet en die besluiten opgenomen saillante artikelen te aanzien van de invoering van het metrieke handelsgewicht, van het medicinale gewicht, en in het bijzonder van het metrieke gewicht voor goud- en zilverweging c.q. fijne weging.

Besluit d.d. 18-12-1819 (Staatsblad no. 58); invoering nieuwe gewichten
BESLUIT van den 18 December 1819 (Stb. no. 58), houdende bepalingen nopens de wijze van invoering der nieuwe maten en gewigten, op 1°. Januarij 1820.

Het besluit volgt hetgeen bij artikel 1 van de wet d.d. 21-08-1816 bepaald is, namelijk dat uiterlijk op 01-01-1820 in het hele Rijk dezelfde maten en gewichten zullen worden ingevoerd;
Het besluit ziet er de noodzaak van in om bepalingen vast te stellen zodat die invoering met orde en regelmatigheid plaatsvindt, met name in die provincies van het Rijk, waarin het metrieke stelsel van maten en gewichten minder bekend is.
Verder wordt verordonneerd dat alle onzekerheid ten aanzien daarvan voorkomen of uit de weg geruimd dient te worden.

Artikel 1.
De invoering van de nieuwe maten en gewichten zal op 01-01-1820 op de volgende wijze plaatsvinden:
“In de eerste plaats zullen de gewigten en de lengte-maten, zoo als dezelve in Onze besluiten van den 8 Junij 1819
(Stb. no. 37), van den 25 Julij 1819 (Stb. no. 40) en van den 21 October 1819 (Stb. no. 52), omschreven zijn, worden ingevoerd. Daarop zal successivelijk de invoering der overige maten worden geregeld.”

Noot
Om aan te geven dat de invoering van de maten en gewichten per 01-01-1820 gefaseerd plaatvond worden hier niet alleen de metrieke gewichten maar ook de lengtematen en de overige maten vermeld.

Met betrekking tot de gewichten zijn de artikelen 2, 3, 4, 5, 10 en 11 van belang.

De artikelen 6 tot en met 9 regelen de benoemingen van de arrondissementsijkers en adjunct-ijkers.

Het Besluit d.d. 18-12-1819 (Staatsblad no. 58) is te lezen op de bijgevoegde foto’s.

Foto’s: Webmuseum Goudenzilverweging.nl