www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

Metriek gewicht 20b; Wet 07-04-1869 S57, H II. Van de ijk, art. 14-21

De serie documenten Metriek gewicht 20a, 20b e.v. belicht de Wet d.d. 07-04-1869 (Staatsblad no. 57) en een aantal besluiten als vervolg op de genoemde wet.

Wet d.d. 07-04-1869 (Staatsblad 57); betreffende maten, gewichten en weegwerktuigen
WET van den 7 April 1869, S. 57, betreffende de Maten, Gewichten en Weegwerktuigen (IJKWET)
Zooals deze laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 25 Juli 1919, S. 522.

De Wet d.d. 07-04-1869 (Staatsblad no. 57) wordt vanwege de omvang in de transcriptie niet in zijn geheel beschreven, alleen de artikelen die betrekking hebben op de gewichten worden vermeld. Het betreft de volgende uitgave:

NEDERLANDSCHE STAATSWETTEN
Editie Schuurman & Jordens No. 14
IJKWET
Wet van den 7den April 1869, S. 57, zooals deze wet is gewijzigd bij de wetten van 27 Mei 1869, S. 88, 19 Juni 1871,
S. 62, 31 December 1872, S. 160 en 161, 8 Juli 1874, S. 96, 28 December 1879, S. 249, 30 December 1880, S. 254,
30 December 1881, S. 253, 15 April 1886, S. 64, 2 Mei 1897, S. 122 en 25 Juli 1919, S. 522,
betreffende de
MATEN, GEWIGTEN EN WEEGWERKTUIGEN
met
aanteekeningen, bijlagen en alphabetisch register
ELFDE DRUK
door
Dr. L. Leijdesdorff
Referendaris ter Gemeente-Secretarie van Utrecht
Zwolle - W.E.J. Tjeenk Willink - 1925
Voor mogelijke aanvullingen en wijzigingen zie men achter het register

Transcriptie Hoofdstuk II.
HOOFDSTUK II.
VAN DEN IJK DER MATEN, GEWIGTEN EN WEEGWERKTUIGEN.

Artikel 14.
De ijk bestaat in het waarmerken of stempelen, na verificatie, der daaraan onderworpen voorwerpen.
De ijk heeft geen plaats op voorwerpen niet voldoende aan de vereischten in art. 12 bedoeld.

Artikel 15.
Alvorens ten verkoop aangeboden of in den handel gebragt te worden, ondergaan de maten, gewigten, weegwerktuigen en gasmeters eene verificatie en eene stempeling.
Deze bewerkingen worden voor bovengenoemde en voor reeds in gebruik zijnde maten, gewigten, weegwerktuigen en gasmeters herhaald:
a. op door Ons vast te stellen tijden, waarbij aan Gedeputeerde Staten der onderscheidene provinciën door Ons wordt opgedragen het tijdstip voor elke gemeente te bepalen;
b. alvorens de voorwerpen te gebruiken, na herstellingen, die eenen veranderden inhoud of onjuiste aanwijzingen ten gevolge kunnen hebben, alsmede na herstellingen, die schending van stempelmerken veroorzaken;
c. op verzoek der belanghebbenden ten allen tijde.
Het voorschrift in litt. a van dit artikel is niet van toepassing op gasmeters.

Artikel 16.
Door Ons wordt bepaald, welke maten, gewigten, weegwerktuigen en gasmeters wegens hunne zamenstelling of afmetingen, van de eerste of herhaalde stempeling volgens art. 15, alsmede van een of meer der voorschriften van
art. 12 vrijgesteld zijn.

Artikel 17.
Wegens de werkzaamheden, verbonden aan den ijk en herijk, is ijkloon verschuldigd volgens een bij algemeenen maatregel van bestuur vast te stellen tarief.

Artikel 18.
(Vervallen bij de wet van 8 Juli 1874, S. 96.)

Artikel 19.
De gasverkooper zowel als de gasverbruiker kunnen ten allen tijde vorderen, dat de gasmeter, waarvan laatstgenoemde zich bedient, onderzocht worde.
Van deze bevoegdheid kan geen afstand worden gedaan bij overeenkomst.
Al de kosten van dit onderzoek komen ten laste van den aanvrager.
Geldt het onderzoek een te voren niet geijkten gasmeter, dan zijn de kosten ten laste des eigenaars.

Artikel 20.
De stempelmerken worden door Ons vastgesteld.
Maten, gewigten, weegwerktuigen en gasmeters, bij den herijk, bedoeld in de artikelen 15 en 19, niet aan de voorschriften voldoende, worden van een door Ons vast te stellen afkeuringsmerk voorzien.

Artikel 21.
Gewigten bij den herijk, bedoeld in het tweede lid van artikel 15, niet meer dan een door Ons vast te stellen verschil van het wettelijk gewicht opleverende, kunnen, op verzoek der belanghebbenden, tegen eene door Ons bij algemeenen maatregel van inwendig bestuur vast te stellen vergelding, door de ambtenaren, met den ijk belast, worden gejusteerd. 

Foto’s: Webmuseum Goudenzilverweging.nl