www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

Ordonnantie op ’t Troys of Swaer Gewichte Groningen 1701 collectie W

Ordonnantie
Der H: Heeren
Borgemesteren
ende
Raadt
op het
Troys of Swaer Gewichte.

Tot Groningen,
By Cornelis Barlinck-Hof,
Stadts Drucker 1701.

(3)
Borgemesteren
ende
Raadt
In Groningen
doen te weeten.

Dat Wij voor de
Welstandt van Onse
Stadt  /  en ten Dienste
van Onse Borgeren
en Ingesetenen  /  tot voorkominge
en wegneminge van alle abuysen,
hebben goedtgevonden  /  nae het
Loff-lijck Exempel van Onse
Nabuyrlijcke Provincien, ende Steeden

(4)
Steeden  /  te Ordonneren ende
statueren, gelijck Wij Ordon-
néren ende statuéren mits de=
sen  /  dat nae den 20. May deses
Jaars by de Respective Koop-
luyden  /  Winkeliers  /  Ambagts=
Luiden  /  mitsgaders de Banck
van Leeninge  /  en allen Ingesete=
nen Onser Stad en Stads Tafel  /
geen ander Gewighte  /  als ge=
ijckte Troys of swaer gewichte  /
van Metaal  /  Yser of Loodt ge=
maackt  /  in hare Huysen sullen
mogen hebben ofte gebruycken  /
soo by het inwegen als uytwee=
gen  /  van Vleysch of Speck  /
Meel ofte Broodt  /  van Goudt
off Silver  /  van Koper of Yser  /  van

(5)
van Tin of Loodt  /  van Zijde  /
Baratte  /  Wollen garen of Vlas  /
van Suycker  /  Speceryen  /  ende
voorts van alle andere Waren  /
die tijdtlijcks by Gewichte wor=
den verkost; op Poena dat de
Contraventeurs van dese Onse
Ordonnantie, dewelcke eenige
andere Gewighten in haere Huy-
sen mogten hebben  / of by ’t in
of by ’t uytwegen gebruycken  /
voor de eerste maal sullen verbre-
ken vijff-en-twintich Car. Gul-
den  /  voor de tweede maal vijff=
tigh gelijcke Guldens  /  ende ten
derden-maal verklaart werden
van haar Borger-Reght ende
Gilde vervallen te zijn. Ende

(6)
Ende op dat dese Onse goede
ende hooghnoodige Ordre met
beter succes mogte werckstelligh
ghemaackt werden  /  sullen alle
Koopluyden  /  Winkeliers  /  Am=
baghts-luyden  /  mitsgaders de
Leen-banck  /  en alle andere boven
genoemde  /  hare andere soorten
van Gewigten voor den twintig=
sten May naastkomende bestellen
in handen van Onser Stadts Ge=
weldige  /  om aldaar vernietight
te werden  /  daar voor ontvangen=
de de behoorlijcke waardye van
Onser Stadts Rentemester  /  op
de quitantie van des Stadts Ge=
weldige. Ende worden de Hop=
luyden des Borgerlijcken Regi=ments

(7)
ments geauthoriseert ende geor-
donneert, om dese Onse Ordon-
nantie na sijn inhoudt te execu-
teren, doende daar van aen Ons
behoorlijck rapport van haar we=
dervaren. En op dat een jege=
lijck hier van kennisse moge be-
komen  /  hebben Wij desen alomme
doen affigeren, daar men gewoon
is publique affixie te doen. Actum
in Curiâ Groningae Jovis den 21.
April 1701.

Johan van Julsingha, vt.

Ter Ordonnantie der H:Heeren voorsz.
R: ten Winckel, Secret.

Inventarisnummer:  n.v.t.  /  Collectie W
Foto’s:  Webmuseum goudenzilverweging.nl