www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

Metriek gewicht 1; Wet 21-08-1816 S34, het metrieke stelsel

Belicht worden de Wet d.d. 21-08-1816 (Staatsblad no. 34) en de Besluiten over de invoering van het metrieke gewicht per 01-01-1820. Verwezen wordt naar de in die wet en die besluiten opgenomen saillante artikelen te aanzien van de invoering van het metrieke handelsgewicht, van het medicinale gewicht, en in het bijzonder van het metrieke gewicht voor goud- en zilverweging c.q. fijne weging.

Wet d.d. 21-08-1816 (Staatsblad 34); het metrieke stelsel
WET van den 21 Augustus 1816 (Stb. no. 34), bepalende het eenvormig stelsel van maten en gewigten.

Met de wet d.d. 21-08-1816 (Staatsblad 34) is per 01-01-1820 het eenvormig stelsel van maten en gewichten aangenomen, om op die manier een eind te maken aan alle bezwaren die het gebruik van de talrijke soorten van maten en gewichten in het Koninkrijk met zich meebrachten.

Conform deze wet zijn per 01-01-1820 de Trooise gewichten voor het wegen van goud en zilver afgeschaft en zijn op die datum, met de invoering van het metrieke maten- en gewichtenstelsel, de gewichten voor goud- en zilverweging c.q. fijne weging ingevoerd.

In de artikelen 1 en 2 van genoemde wet staat:

Artikel 1.
Zoodra de omstandigheden het zullen veroorloven, en uiterlijk met den eersten Januarij 1820, zullen over de geheele uitgestrektheid van het Rijk, dezelfde maten en gewigten worden ingevoerd.

Artikel 2.
Na de invoering van dezelve, zal het aan niemand geoorloofd zijn zich van andere maten of gewigten te bedienen.

Met betrekking tot de gewichten zijn naast de artikelen 1 en 2 met name de artikelen 6, 7, 8, 15, 16 en 17 van belang. Artikel 16 vermeldt de eenheid voor het gewicht van kostbare waren.

Noot
Het Koninklijk Besluit d.d. 30-11-1817 (Staatsblad no. 31) stelt enkele wijzigingen vast met betrekking tot de toepassing van de wet d.d. 21-08-1816 op het Medicinale gewicht.

De Wet d.d. 21-08-1816 (Staatsblad 34) is te lezen op de bijgevoegde foto’s.

Foto’s: Webmuseum Goudenzilverweging.nl