www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

Metriek gewicht 3a; Besluit 21-10-1819 S52; regeling medicinaal gewicht

Belicht worden de Wet d.d. 21-08-1816 (Staatsblad no. 34) en de Besluiten over de invoering van het metrieke gewicht per 01-01-1820. Verwezen wordt naar de in die wet en die besluiten opgenomen saillante artikelen te aanzien van de invoering van het metrieke handelsgewicht, van het medicinale gewicht, en in het bijzonder van het metrieke gewicht voor goud- en zilverweging c.q. fijne weging.

Besluit d.d. 21-10-1819 (Staatsblad no. 52); regeling medicinaal gewicht
(Staatsblad 1819, No. 52.) BESLUIT van den 21sten October 1819, omtrent de inrigting van het medicinaal gewigt tot deszelfs onderscheiding van het gewoon Nederlandsch gewigt. 
 
Met het oog op de noodzaak dat het medicinale gewicht totaal verschillend is van het gewone Nederlandse gewicht, en dat er om die reden met betrekking tot het medicinale gewicht afwijkende bepalingen vastgesteld dienen te worden, is besloten:
 
Artikel 1.
Voor het gereedmaken van recepten en medicamenten zullen de apothekers het tot nu toe door hen gebruikte medicinaal gewicht, dat bij artikel 4 van het besluit d.d. 30-11-1817 op het tijdstip van de invoering van de nieuwe gewichten wordt afgeschaft, niet meer mogen gebruiken.
Zij zullen alleen het nieuwe medicinale gewicht moeten gebruiken, te weten; een medicinaal pond met een massa van 375 Nederlandse wigtjes, waarvan het twaalfde gedeelte medicinaal once genoemd wordt, dat once wordt verdeeld in acht drachmen, ieder drachma in drie scrupels, en ieder scrupel in twintig greinen.

Artikel 2.
Alle medicinale gewichten zullen uit koper vervaardigd worden.
Dit artikel vermeldt tevens de vormen van het medicinale pond en haar onderdelen.

Artikel 3.
Dit artikel geeft aan welke medicinale gewichten een apotheker verplicht in bezit moet hebben.
Tevens worden de opschriften op de diverse medicinale gewichten vermeld.

Artikel 4.
Vanwege het feit dat de medicinale gewichten alleen geschikt zijn voor geneeskundig gebruik bij de bereiding van recepten en van medicamenten, zullen de apothekers voor de inkoop van hun goederen of de verkoop daarvan in het groot de gewone Nederlandse gewichten moeten gebruiken.

Artikel 5.
De medicinale gewichten zullen voordat ze in omloop gebracht en gebruikt mogen worden, geijkt, en of jaarlijks of op nog door ons te bepalen vaste tijden, gekeurd en herijkt worden.

Artikel 6.
De oorspronkelijke standaarden van het medicinaal gewicht zullen ook door een commissie uit de eerste klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut worden gekeurd en geijkt, en verder zal daarmee worden omgegaan zoals dat conform artikel 23 van het besluit d.d. 08-06-1819 (Staatsblad no. 37) met betrekking tot het Nederlands pond is bepaald.

Het Besluit d.d. 21-10-1819 (Staatsblad no. 52) is te lezen op de bijgevoegde foto’s.

Foto’s: Webmuseum Goudenzilverweging.nl