www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

Metriek gewicht 14; Besluit 02-04-1829 S6, tegengaan misbruiken betreffende nieuwe gewichten

Belicht worden de Wet d.d. 21-08-1816 (Staatsblad no. 34) en de Besluiten over de invoering van het metrieke gewicht per 01-01-1820. Verwezen wordt naar de in die wet en die besluiten opgenomen saillante artikelen te aanzien van de invoering van het metrieke handelsgewicht, van het medicinale gewicht, en in het bijzonder van het metrieke gewicht voor goud- en zilverweging c.q. fijne weging.

Besluit d.d. 02-04-1829 (Staatsblad no. 6); tegengaan misbruiken betreffende nieuwe gewichten
BESLUIT van den 2 April 1829, (Stb. no. 6) strekkende om de nog bestaande misbruiken op het stuk der nieuwe maten en gewigten tegen te gaan.

Het besluit is vastgesteld met het oog op de wet d.d. 21-08-1816 (Staatsblad no. 34), bepalende het eenvormig stelsel van maten en gewigten, en de daaropvolgende besluiten inzake de bepaling van de manier van invoering van de Nederlandse lengtematen, gewichten en inhoudsmaten voor droge waren.
Het besluit onderkent dat er steeds verkeerd en in strijd met de geest van het metrieke stelsel wordt omgegaan met de manier van prijsbepaling van goederen en waren die bij de maat en het gewicht verkocht worden. Dit alleen maar om ervoor te zorgen dat de eenheden van de afgeschafte maten en gewichten in de dagelijkse handel gehandhaafd kunnen worden. Dergelijke misstanden resulteren meestal in een onrechtmatige winst van de verkopers, en zijn dus nadelig voor de kopers.

Artikel 1.
Voortaan is het verboden om de prijzen van waren en goederen die bij het gewicht of de maat verkocht worden anders te regelen en op schrift te stellen dan, voor wat betreft het gewicht bij het Ned. pond, het Ned. ons en het Ned. lood; voor wat betreft de lengtemaat alleen bij de Ned. elle; en voor wat betreft de inhoudsmaat bij de Ned. mudde, het Ned. schepel en de Ned. kop. De prijzen moeten worden uitgedrukt in Ned. guldens en centen. Die bepaling is eveneens van toepassing op alle openbare aankondigingen van prijzen, op alle gedrukte prijslijsten enz.

Artikel 3.
Alle overtredingen op het in artikel 1 bepaalde zullen worden gestraft, conform de bestaande of de in de toekomst nog vast te stellen wettelijke verordeningen.

Het Besluit d.d. 02-04-1829 (Staatsblad no. 6) is te lezen op de bijgevoegde foto’s.

Foto’s: Webmuseum Goudenzilverweging.nl