www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

Metriek gewicht 13; Besluit 30-03-1827 S13, nadere bepalingen op de jaarlijkse herijk

Belicht worden de Wet d.d. 21-08-1816 (Staatsblad no. 34) en de Besluiten over de invoering van het metrieke gewicht per 01-01-1820. Verwezen wordt naar de in die wet en die besluiten opgenomen saillante artikelen te aanzien van de invoering van het metrieke handelsgewicht, van het medicinale gewicht, en in het bijzonder van het metrieke gewicht voor goud- en zilverweging c.q. fijne weging.

Besluit d.d. 30-03-1827 (Staatsblad no. 13): nadere bepalingen op de jaarlijkse herijk
BESLUIT van den 30 Maart 1827, (Stb. no. 13) houdende nadere bepalingen op den jaarlijkschen herijk der maten en gewigten.

Gebleken is dat de jaarlijkse herijk die, conform de besluiten d.d. 28-09-1819 (Staatsblad 49), 21-10-1819 (Staatsblad 51) en 21-12-1822 (Staatsblad no. 54), voor alle daarbij ingevoerde maten en gewichten verordonneerd is, niet algemeen wordt nageleefd. Men biedt die maten en gewichten niet of pas na de door Gedeputeerde Staten te bepalen termijn ter herijking aan. In overweging nemend dat dergelijke maten en gewichten als die niet jaarlijks herijkt worden door het gebruik en slijtage geen volledige zuiverheid kunnen waarborgen, wordt met dit besluit beoogd, om dat te voorkomen en ter verzekering van het bepaalde bij de voornoemde besluiten, de nodige maatregelen te treffen.
Gelet op de wet d.d. 06-03-1818 (Staatsblad no. 12), die handelt over de straffen uit te spreken tegen de overtreders van algemene verordeningen, of bij plaatselijke of provinciale reglementen vast te stellen, hebben wij besloten:

Artikel 1.
Zoals gebruikelijk zal er door de Gedeputeerde Staten jaarlijks een termijn worden vastgesteld waarbinnen zij die de nieuwe maten en gewichten gebruiken, verplicht zullen zijn die maten en gewichten jaarlijks ter herijking aan te bieden.

Artikel 2.
Zij die niet aan deze verplichting voldoen, dus bij iedereen waar na het verloop van de voor de herijking gestelde termijn, niet herijkte gewichten worden aangetroffen, zullen gestraft worden conform de wet d.d. 06-03-1818 (Staatsblad no. 12). Bovendien zullen de bij hen gevonden niet herijkte gewichten verbeurd verklaard worden.

Artikel 3.
Politiebeambten zijn afzonderlijk of gezamenlijk met de ijkers gemachtigd om zo vaak als wenselijk inspecties uit te voeren en om van de gepleegde overtredingen proces-verbaal op te maken.

Het Besluit d.d. 30-03-1827 (Staatsblad no. 13) is te lezen op de bijgevoegde foto’s.

Foto’s: Webmuseum Goudenzilverweging.nl