www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

Instructie voor Jacob l’Admiral d.d. 1 mei 1750

Instructie voor den Yk- of Justeermeester Generaal in de vereenigde Nederlanden, by de Staaten Generaal gearresteert den 1e Mey 1750.

By resumtie gedelibereert zynde op het rapport van de Heeren van Benthem, en andere Haar Hoog
Mog. Gedeputeerdens tot de zaaken van de Munte, hebbende, ingevolge en tot voldoeninge van Dezelver Resolutie commissoriaal van den 3e der voorleeden maand, geëxamineert de Concept-Instructie voor de Raaden en Generaalmeesters van de Munte geformeert, na dewelke den Yk- of Justeermeester Generaal van den kleinen Yk of Troisgewichte over de geheele Unie gehouden zoude zyn zich in het stuk van zyn Officie te reguleeren.
Is goedgevonden en verstaan, dat de voorschreeve Instructie zal worden gearresteert, zoo als gearresteert word mits deezen, in dier voegen als dezelve aan het einde deezes is geinsereert, en dat dezelve aan gemelde Yk- of Justeermeester Generaal zal worden ter hand gesteld.

Instructie voor Jacob l’ Admiral, junior, als Yk- en Justeermeester Generaal in de vereenigde Nederlanden van de Yk- of Troisgewichte over de geheele Unie, gearresteert by de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden, na dewelke hy gehouden zal zyn hem te reguleeren in het stuk van zyn Officie.

Art. I.
Zal, alvoorens in functie te treeden, gehouden zyn aan Onze Raaden en Generaalmeesters van de Munten te moeten geeven preuves van zijn bequaam- en kundigheid, zoo in het maaken van Essay, Schaalen van Gewichten, als het justeeren van dezelve, en daarvan aan Ons vertoonen moeten een voldoende Verklaaring van dezelve.

II.
Zal gehouden zyn om alle Troische Gewichten binnen alle de Steden en Plaatsen, zoo van Ons Gebied als der geunieerde zeven Provincien te moeten eiken en rechtveerdigen na zoodanig een just en rechtveerdig Troisgewicht, als aan hem van Onze gemelde Raaden en Generaalmeesters zal worden ter hand gesteld, zullende het zelve moeten zyn gejusteert na den Slaaper onder haar berustende, als overeenkomstig zynde met den Slaaper die bij de Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland alhier in den Hage, en by die van Zeeland te Middelburg zeer zorgvuldig bewaart en opgeslooten blyft, en zulks ingevolge van Onze Ordonnantie van den 21 Maart 1606.

III.
Zal zich moeten voorzien van zoodanige Poinçoenen tot het doen van zyn Yk, als meede de grootheid van de hem voorkoomende Gewichten, en ook van alle Goud- en Zilverschaalen, waar van Wy den Yk by deezen meede zyn ordonneerende, zal koomen te vereisschen, en behalven zyn eigen teeken, ook op dezelven slaan den Leeuw met zeven Pylen, ten einde geen andere Gewichen, of zulks niet geëikt of gejusteert zynde, geloove gegeeven worde, of in Onzen Staat worde gebruikt by iemand van Onze Ingezeetenen.

IV.
Zal gehouden zyn alle drie jaaren te moeten justeeren en yken alle Gewichten en Schaalen, die door Onzen geheelen Staat by alle Muntmeesteren, Essayeurs, Wisselbanken, Affineurs, Scheyders, Wisselaaren, Juweliers, Goud- en Zilversmeeden, en wyders by alle en een iegelyk zonder onderscheid in de Steden en Plaatsen by hem gebracht zullen worden; voor reis- en teerkosten van welke driejaarige visitatie zyn gedestineert de zes a zeven honderd guldens hem bij Haar Hoog Mog. Resolutie van huiden toegelegt.

V.
Zal niet vermoogen te contracteeren met eenige Gildens als anders over het loon van den Yk, maar zich stiptelyk hebben te reguleeren na den prys op het eiken en justeeren van allerlye Gewichten en Schaalen by Ons gesteld, en aan het einde deezes geinsereert, zonder zich met iemand desweegens in onderhandeling in te laaten.

VI.
En ingevalle de Heeren Staaten van sommige Provincien, of de Magistraaten van Steden hem binnen den gemelden termyn van drie jaaren in haare Provincie of Stad mochten requireeren, zal zich moeten vergenoegen met zoodanige somme voor zyne te maaken reiskosten, als dezelve hem zullen goedvinden toe te leggen, zonder daarvoor iets ten lasten van de Goud- en Zilversmeeden of van andere te moogen brengen, die alleenlyk kunnen volstaan met aan hem het ordinaire eikloon te voldoen.

VII.
Zal verplicht weezen in het doen van zyne bereizingen, alvoorens in de Steden, daar hy zich bevinden zal zyne examinatien en eik te beginnen, zich te moeten addresseren aan de respective Magistraaten van zyne aankomste kennisse te geeven en admissie te verzoeken, dewelke hebbende geobtineert, zullen alle die geene die Troische Gewichten en Schaalen in een publicque functie zyn gebruikende, en door den Ykmeester Generaal geadverteert zullen worden, gehouden zyn, zich zonder oppositie ten tyde en plaatse by hem daartoe gesteld, met hunne Schaalen en Gewichten te laaten vinden, zullende hy de zoodanige die onverhoopt daar in weigerig en nalaatig mochten blyven, aan de respective Magistraaten moeten aanklaagen, en tegens dezelve recht verzoeken, doch van dat opkoomen geëxcuseert blyven alle de Muntmeesteren en Wisselbanken in de geunieerde Provincien, terwyl den Ykmeester Generaal verplicht zal weezen zich tot het werk van den Yk in Persoon in alle de Munthuisen en Banken op zynen tyd te zullen moeten laaten vinden, zonder daar in ooit in gebreeke te blyven.

VIII.
Zal gehouden zyn van alle zyne bevindingen jaarlyks rapport te doen aan Onze Raaden en Generaalmeesters van de Munten, die Wy de executie van deeze Instructie op het serieuste aanbevoolen laaten, en zich voorts stiptelyk reguleeren moeten na Ons generaal Muntplacaat van den 21e maart 1606, en na alle de Pointen van deeze zyne Instructie.

IX.
Zal eindelyk verplicht weezen zich te contenteeren met het loon en salaris op het eiken en justeeren van alle Gewichten en Schaalen of Balancen by Ons gesteld, en aan het einde deezes geinsereert, zonder het zelve uit consideratie te verminderen, of uit hoofde van interest het zelve te moogen vermeerderen, op poene, van daar aan schuldig bevonden wordende, van zyn Ampt te worden gepriveert.
Alle welke Pointen zullen worden begreepen in den eed van den voorsz. Ykmeester Generaal over de geheele Unie, en zullen worden geregistreert en copielyk toegezonden aan de Heeren Staaten van de respective Provincien, Landschap Drenthe, en door het geheele Generaliteits Ressort, om voortaan onverbreekelyk geuseert en geobserveert te worden.

Aldus gedaan en gearresteert ter Vergaderinge van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden, in ’s Gravenhage den 1 Mey 1750.

Foto: Webmuseum goudenzilverweging.nl

Bron:
Groot placaet-boeck, zevende deel tweede stuck, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de ... Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ende van de ... Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, mitsgaders vande ... Staten van Zeelandt ...  /  via Google