www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

Metriek gewicht 2; Besluit 29-03-1817 S15, vaststelling van benamingen

Belicht worden de Wet d.d. 21-08-1816 (Staatsblad no. 34) en de Besluiten over de invoering van het metrieke gewicht per 01-01-1820. Verwezen wordt naar de in die wet en die besluiten opgenomen saillante artikelen te aanzien van de invoering van het metrieke handelsgewicht, van het medicinale gewicht, en in het bijzonder van het metrieke gewicht voor goud- en zilverweging c.q. fijne weging.

Besluit d.d. 29-03-1817 (Staatsblad no. 15); vaststelling van benamingen
BESLUIT van den 29 Maart 1817 (Stb. no. 15), waarbij worden vastgesteld de namen der nieuwe maten en gewigten, en van derzelver veelvouden en onderdeelen.

Dit besluit voert uit wat is voorgeschreven bij artikel 17 van de wet d.d. 21-08-1816 met betrekking tot de aan iedere maat of gewicht en hun veelvouden en onderdelen te geven namen.
Het besluit houdt er rekening mee dat de voor het gehele Rijk in te voeren maten en gewichten in de zuidelijke provincies al onder hun systematische namen bekend zijn, en dat de vermelding van die systematische namen er dus toe zal bijdragen dat de bewoners van die provincies beter zullen begrijpen welke maten en gewichten met de nieuwe namen aangeduid worden.
Tevens houdt dit besluit rekening met de bepalingen van eerdergenoemde wet en met name met de inhoud van het 8e artikel van die wet.
Het besluit neemt voor de nieuwe maten en gewichten, hun veelvouden en onderdelen, de hierna vermelde namen, die na de invoering van het nieuwe stelsel gebruikt moeten worden, aan en stelt die vast. In het besluit worden de systematische namen enkelvoor de duidelijkheid aangehaald.

Met betrekking tot de gewichten zijn de artikelen 16 en 17 van belang.

Artikel 16 vermeldt de definitie van het pond (livre/kilogramme) en artikel 17 de definities van het ons, het lood, het wigtje en de korrel.

Het Besluit d.d. 29-03-1817 (Staatsblad no. 15) is te lezen op de bijgevoegde foto’s.

Foto’s: Webmuseum Goudenzilverweging.nl