www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

Metriek gewicht 10; Besluit 18-12-1822 S52, verbod afgeschafte gewichten

Belicht worden de Wet d.d. 21-08-1816 (Staatsblad no. 34) en de Besluiten over de invoering van het metrieke gewicht per 01-01-1820. Verwezen wordt naar de in die wet en die besluiten opgenomen saillante artikelen te aanzien van de invoering van het metrieke handelsgewicht, van het medicinale gewicht, en in het bijzonder van het metrieke gewicht voor goud- en zilverweging c.q. fijne weging.

Besluit d.d. 18-12-1822 (Staatsblad no. 52); verbod afgeschafte gewichten
BESLUIT van den 18 December 1822, (Stb. no. 52) waarbij het gebruik der afgeschafte maten en gewigten verboden wordt.

Gebleken is dat de bepalingen conform het Besluit d.d. 18-12-1819 (Staatsblad no. 58) betreffende de invoering van de lengtematen en de gewichten niet nageleefd worden, en dat sommigen de afgeschafte maten en gewichten nog gebruiken, waardoor medeburgers aanzienlijk worden benadeeld omdat, als de genoemde maten en gewichten niet meer gekeurd of geijkt worden, die lengte en massa verliezen en niet meer de correcte maat of massa bezitten.
Bovendien is een dergelijke handelswijze in strijd met het bepaalde in de Wet d.d. 21-08-1816 (Staatsblad 34) en met het eerder genoemde besluit d.d. 18-12-1819.
Daarbij in aanmerking nemend dat dit grotendeels wordt veroorzaakt door het aanwezig blijven van de afgeschafte gewichten in de winkels, open magazijnen, verkoop- en werkplaatsen van detailhandelaren, willen wij daartegen optreden.
Gelet op de wet d.d. 06-03-1818 (Staatsblad no. 12), die handelt over de straffen uit te spreken tegen de overtreders van algemene verordeningen, of bij plaatselijke of provinciale reglementen vast te stellen, hebben wij besloten:

Hieronder worden de met betrekking tot de gewichten saillante details van dit besluit per artikel vermeld.

Artikel 1.
Bij dit besluit wordt het verboden dat er in winkels e.d. afgeschafte maten en gewichten aanwezig zijn of tentoongesteld worden. Dit op straffe van het in beslag nemen, het verbeurd verklaren en het onbruikbaar maken van die gewichten, en nog afgezien van de door de rechtbanken tegen de overtreders uit te spreken straffen.

Artikel 2.
Na de laatste dag van februari 1823, zullen de ijkers onaangekondigd en in het bijzijn van daartoe bevoegde beambten van de politie, de winkels e.d. bezoeken, om zich ervan te overtuigen dat er gevolg wordt gegeven aan de bepalingen van het voorgaande artikel.

Artikel 3.
Van de overtredingen zal proces-verbaal worden opgemaakt, dat aan de rechterlijke autoriteit zal worden gestuurd, om er op die manier voor te zorgen dat daaraan gevolg wordt gegeven.

Artikel 5.
Aan de provinciale en plaatselijke autoriteiten wordt uitdrukkelijk verzocht, om met de nodige klem en nadruk de hand te houden aan de nakoming van de hiervoor gemelde bepalingen. Daarnaast zal onze Minister voor het Publieke Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Koloniën, zorgen voor de krachtdadige handhaving van artikel 5 van de Wet d.d. 21-08-1816 (Stb. no. 34), waarin wordt verordonneerd om op alle scholen binnen het Rijk waar de reken- of- wiskunde onderwezen wordt, nauwgezet onderwijs in het bij die wet vastgestelde maten- en gewichtenstelsel te geven.

Het Besluit d.d. 18-12-1822 (Staatsblad no. 52) is te lezen op de bijgevoegde foto’s.

Foto’s: Webmuseum Goudenzilverweging.nl