www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

100 gram t/m 1 gram knopgewichten, fijne weging met esculaap, fabrikant O Brummen collectie W

Type gewicht
Knopgewichten
Gebruik van het gewicht
Gewichten voor fijne weging
Gieter/fabrikant
De letter O is het fabrieksmerk van Becker’s Sons te Brummen
Opschriften
Op de messing gewichten staat: 100 gram / 50 g / 20 g / 10 G. / 10 G. / 5 g /
2 g / 2 g en 1 g
Berekende massa
100, 50, 20, 10, 10, 5, 2, 2 en 1 gram
Gewogen massa
Onbekend
IJkmerken
Een jaarletter en een jaartalmerk
Eerste ijk
De jaarletter r van 1947-1948
Laatste ijk
Het jaartalmerk 82 van 1982
Aantal keer geijkt
2x
Nummer van het ijkkantoor
In alle messing gewichten is het kantoornummer 3 van het ijkkantoor te Arnhem afgeslagen
Bijzonderheden
In de periode 1941-1949 werden de messing gewichten voor fijne weging vervaardigd conform de Beschikking d.d. 09-05-1939, die op 01-01-1941 in werking trad
De gewichten voor fijne weging kregen vanaf toen een nieuw model

Noodmaatregelen vanwege de materiaalschaarste door de oorlogsomstandigheden
In de periode 1941-1949 werden er als gevolg van de door oorlogsomstandigheden ontstane materiaalschaarste afwijkende messing gewichten voor fijne weging toegelaten
Door koperschaarste en gebrek aan materiaal voor het vervaardigen van nieuwe beitels kwam het nieuwe, speciale model voor gewichten voor fijne weging slecht van de grond.
In afwijking van de op 01-01-1941 in werking getreden Beschikking d.d.
09-05-1939 werden om die reden de volgende noodmaatregelen getroffen:

Noodmaatregel d.d. 06-01-1941
Messing gewichten voor gewone weging mochten geschikt gemaakt worden als gewichten voor fijne weging De fabrikant moest dan met een zelfgemaakt stempel een esculaapteken achter de benaming afslaan
Dergelijke gewichten mochten ook gevernist worden
Het voor fijne weging geschikt maken, betekende dat die gewichten nauwkeuriger gejusteerd werden
Bij circulaire d.d. 21-02-1949 werd deze toestemming per 01-03-1949 weer ingetrokken

De getoonde en beschreven gewichten zijn als gewichten voor gewone weging door de afslag van een esculaapteken geschikt gemaakt voor fijne weging

Noodmaatregel d.d. 15-01-1941
Gewichten voor gewone weging die voor fijne weging geschikt gemaakt waren, dienden bij ijk en herijk extra te worden gemerkt door het goedkeuringsmerk met de onderzijde van het merk 90° naar links gedraaid af te slaan

De getoonde en beschreven gewichten zijn bij de ijk en herijk extra gemerkt door de goedkeuringsmerken, de jaarletter r van 1947-1948 en het jaartalmerk 82 van 1982, met de onderzijde van het merk 90° naar links gedraaid af te slaan

Noodmaatregel d.d. 20-01-1942
In verband met dreigende koperschaarste had de firma Becker’s Sons een grote partij messing gewichten in voorraad gemaakt
De beginletter van de massa-aanduidingen was met een hoofdletter geschreven en daarom in strijd met de Beschikking d.d. 09-05-1939, die op
01-01-1941 in werking trad
In verband met de bijzondere omstandigheden werden die gewichten, zowel met als zonder esculaapteken, toch tot de ijk toegelaten
Deze toestemming werd per 06-04-1949 ingetrokken

Op de gewichten van 10 gram is de massa als 10 G. vermeld, ze zijn tevens voorzien van een esculaapteken
De jaarletter r van 1947-1948 en het jaartalmerk 82 van 1982 zijn met de onderzijde van het merk 90° naar links gedraaid afgeslagen
Deze gewichten van 10 gram zijn dus goedgekeurd conform de regeling van 20-01-1942

De blank gelakte kist is voorzien van een deksel dat is gemonteerd aan twee in het deksel en in de kist ingelaten messing scharnieren die met vier messing spijkertjes zijn geborgd, en van een messing sluithaakje, bevestigd met één messing schroefje dat om een ander messing schroefje gedraaid kan worden, waarmee het kistje kan worden afgesloten
De binnenkant van de openingen in het deksel, waar de knoppen van de gewichten in vallen, en van de vakjes waarin de milligramgewichten liggen zijn bekleed met donkergroene stof
De vakjes voor de milligramgewichten zijn afgedekt door middel van een glasplaatje dat is voorzien van een messing knopje
In het kistje zit ten behoeve van het oppakken van de milligramgewichten een messing pincetje

Op de aluminium milligramgewichten staat: 500 / 200 / 100 / 100 / 50 / 20 / 10 / 10 / 5 / 2 / 2 / 1
Boven de cijfers 500, 200, 100, 100 en 50 van de milligramgewichten is het kantoornummer 3 van het ijkkantoor te Arnhem verticaal afgeslagen
Inventarisnummer
n.v.t. / Collectie W
Foto's
Webmuseum goudenzilverweging.nl