www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

Pillendoosje met het opschrift Dr. J.P.G. Gelauff’s Pillen

Het pillendoosje
Pillendoosje met het opschrift Dr. J.P.G. Gelauff’s Pillen
Op de bovenkant van het deksel van het doosje staat met potlood geschreven: Asperine

De levensloop van Johann Philipp Gottfried Gelauff
Johann Philipp Gottfried Gelauff (*27-10-1795 te Den Haag / † 10-05-1875 te Nieuwer-Amstel).
In zijn werkzame leven was hij briefbesteller, genees-, heel-, vroedmeester en chirurgijn.

Hij woonde op het adres Overtoomscheweg onder Nieuwer-Amstel, wijk K, nummer 6, bij Amsterdam.

J.P.G. Gelauff was Kostwinner Zijner Moeder Weduwe en werd om die reden d.d. 07-10-1817 te Haarlem voor één jaar vrijgesteld van de dienstplicht.

Hij trouwde d.d. 22-10-1817 te Amsterdam met Helena Maria van Dijk (* 26-05-1794 te Amsterdam / † 03-07-1879 te Amsterdam) en scheidde van haar d.d. 16-11-1838 te Muiden.

Hij trouwde d.d. 07-01-1842 te Texel met Catharina Meijer (* ..-..1815/1816 te Passy/Sassy bij Parijs / † 09-09-1850 te Nieuwer-Amstel).

Als weduwnaar van Catharina Meijer trouwde hij d.d. 30-05-1866 te Nijmegen met Johanna Hubertina Wilhelmina Koning (* 05-09-1838 te Nijmegen / † 29-10-1921 te Amsterdam).

De pillen en de balsem van dokter J.P.G. Gelauff
Over zijn pillen verscheen in het Algemeen Handelsblad van maandag 25-05-1863 de advertentie: Belangrijk berigt voor lijders.

De complete tekst daarvan is op één van de foto’s te lezen.

Gedateerd d.d. 27-10-1867 verscheen van zijn hand de publicatie:
Berigt en gebruiksaanwijzing van de met roem bekende Gal- en Slijmafvoerende Maag- en Ingewanden versterkende pillen van den geneesheer J. P. G. Gelauff, te Nieuwer-Amstel.

De complete tekst van de titelpagina van deze publicatie is op één van de foto’s te lezen.

Uit de tekst op de titelpagina van deze publicatie blijkt dat de pillen en de balsem sinds januari 1863 door dokter J.P.G. Gelauff in de handel waren gebracht.

Op de titelpagina stond verder:
Esculaap roept den Lijders toe: maakt ook gebruik van de PILLEN en BALSEM van den Geneesheer GELAUFF, die dezelve door langdurige ervaring ondersteund zijnde, tot heil en nut der Lijders, in Januarij 1863 in algemeen gebruik heeft gebragt, waardoor dit Etablissement is opengesteld.

Deze publicatie kende de hoofdstukken:
* VOORWOORD
* GEBRUIK DER PILLEN
* NADERE AANWIJZING BIJ HET GEBRUIK DER PILLEN
* NASCHRIFT

De complete tekst van het voorwoord is op één van de foto’s te lezen.

In het voorwoord staat dat de gebruikers van de pillen en de balsem, die daardoor hun gezondheid hadden teruggekregen, vanwege de leeftijd van dokter Gelauff vreesden dat zij deze middelen niet meer konden kopen als hij zou zijn overleden. Zij drongen erop aan dat ik bij mijn leven toch vooral zoodanige maatregels moest in het werk stellen, dat deze middelen na mijn overlijden altoos verkrijgbaar worden.

J.P.G. Gelauff verklaarde in het voorwoord als uitvinder en bereider van deze middelen dat:
* hij het geheim van de bereiding daarvan tot in de laatste tijden voor zich en zijn familie zal bewaren;
* hij het geheim niet in handen van knoeiers of anderen zal laten komen;
* hij alleen na zijn overlijden uitsluitend zijn echtgenote Johanna Hubertina Wilhelmina Koning zal benoemen als bevoegd persoon voor de verkoop en de bereiding van deze middelen;
* het geheim van de bereiding haar eigendom zal zijn;
* hij haar de pillen en de balsem heeft leren bereiden en dat hij haar de kennis van de ingrediënten heeft leren kennen;
* hij op zijn eer en geweten het geheim alleen aan zijn echtgenote heeft bekend gemaakt om het niet in zijn graf mee te nemen en dat hij het geheim aan een derde noch verkocht, geschonken, verruild of op eenige andere wijze overgeleverd heeft, noch immer verkoopen, verruilen, schenken of op welke andere wijze ook overleveren zal,
27 October 1867. J.P.G. Gelauff.


Dokter Gelauff zorgde er op die manier voor zoodat zij ten alle tijden en altoos zelfstandig zelfs zal weten te bereiden en klaar te maken, zoo als dit bij zijn leven plaats vond. 

Johanna Hubertina Wilhelmina Koning overleed d.d. 29-10-1921 te Amsterdam. Daaruit zou geconcludeerd kunnen worden dat Dr. J.P.G. Gelauff’s Pillen tot die datum of iets daarna in de handel verkrijgbaar bleven.
Het doosje zou op basis van bovenstaande gegevens gedateerd kunnen worden tussen januari 1863 en de periode rond 1921.