www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

Lakstempel van de Nederlandsche Middenstandsbank N.V. collectie W

Object

Lakstempel van de Nederlandsche Middenstandsbank N.V.

Omschrijving

Metalen/vermessingde lakstempel met een afschroefbaar messing stempeldeel, vervaardigd in Art-Decostijl (1920-1939) en gegraveerd met het vignet van de NMB
Datering: eind jaren 1920, in ieder geval na de oprichting van de NMB in 1927
Hoogte 125 mm
Doorsnede stempeldeel 24 x 21 mm

Bijzonderheden

Legenda
GGA: Gemeentegiro Amsterdam
ING: in 2009 ontstaan door fusie van de Postbank N.V. en de ING Bank N.V.
ING Bank N.V.: na 1991 in eerste instantie de nieuwe naam voor de vroegere NMB
ING Groep: Internationale Nederlanden Groep, in 1991 ontstaan door fusie van de NMB, Postbank Groep en NN
NMB: Nederlandsche Middenstandsbank N.V.
NMB Postbank Groep: in 1989 ontstaan door fusie van de NMB en de Postbank N.V.
NN: Nationale Nederlanden
NN Group: Nationale Nederlanden Group, bestaande uit NN en NN IP
NN IP: Nationale Nederlanden Investment Partners
PCGD: Postcheque- en Girodienst/Postgiro
Postbank: RPS/Rijks Post Spaarbank/Rijkspostspaarbank
Postbank N.V.: in 1986 ontstaan door fusie van de RPS en de PCGD/Postgiro
Postcheque- en Girodienst: PCGD/Postgiro
Postgiro: PCGD/Postcheque- en Girodienst
Rijkspostspaarbank: RPS/Rijks Post Spaarbank/Postbank
Rijks Post Spaarbank: RPS/Rijkspostspaarbank/Postbank
RPS: Rijks Post Spaarbank/Rijkspostspaarbank/Postbank

De historie en de achtergronden van de
Nederlandsche Middenstandsbank N.V.
De NMB hield zich vooral bezig met kredietverlening aan kleinere bedrijven/middenstanders

1881
De overheid richtte de RPS/Postbank op om mensen te stimuleren te sparen met giraal en niet met contant geld
Het was de eerste Nederlandse bank die gebruik maakte van de giro

1914
Op 19-09-1914 werd de Algemeene Nederlandsche Centrale Middenstandsbank ofwel de Algemeene Centrale opgericht
De Algemeene Centrale verstrekte kredieten aan de middenstand
Ze deed dat niet rechtstreeks aan bedrijven, maar via bij haar aangesloten banken: de Middenstandscredietbanken, Spaar- en Voorschotbanken en Coöperatieve Middenstandsverenigingen

1917
Op 21-03-1917 werd de GGA opgericht, het eerste girale betalingssysteem in Nederland

1918
De overheid richtte de PCGD, later bekend als de Postgiro, op
De PCGD was een Nederlandse financiële instelling die tussen 1918 en 1977 bestond
De administratie werd op de postkantoren gevoerd
De RPS en de PCGD waren aparte instellingen die onder de PTT ressorteerden
De PTT was tot 1928 het Staatsbedrijf der Posterijen en Telegrafie, en heette na 1928 het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie

1923
De administratie van de Postgiro werd vanaf 24-08-1923 met behulp van ponskaartenapparatuur gecentraliseerd
De nieuwe manier te werken veroorzaakte echter grote problemen, die leidden op 04-10-1923 tot sluiting van de gehele dienst

1924
Nadat de stand van de rekeningen, onder meer aan de hand van opgaven van rekeninghouders, gereconstrueerd was, werd de giro op 01-10-1924 heropend
De administratie werd handmatig, maar centraal, in Den Haag gevoerd

1927
De NMB ontstond in 1927 bij de fusie van de Algemeene Nederlandsche Centrale Middenstandsbank, de Hanzebanken, de BOAZ-banken en de Middenstandsbank voor Limburg
Drijvende kracht achter deze fusie was de Regeerings-commissie inzake het Middenstandscrediet, met als voorzitter mr. dr. A. van Doorninck
De gang van zaken in het middenstandsbankwezen was desastreus
In die tijd gingen meerdere banken door de situatie in de markt, maar met name door mismanagement, failliet
De commissie Van Doorninck onderzocht een reorganisatie en ging ervan uit dat er, aansluitend op de bestaande instellingen, één centrale instelling voor middenstandskredieten moest komen
De concurrentie tussen de verschillende instellingen werd als een van de belangrijkste oorzaken van de problemen gezien
De NMB verwierf in de jaren '70 en '80 bekendheid door de reclameleus 'De NMB denkt met u mee', die resulteerde in een toeloop van particuliere klanten

1955
Bij de Postgiro werd, wegens gebrek aan personeel, een rekeningenstop voor particulieren ingesteld

1956
In Arnhem werd een tweede girokantoor geopend

1956
De NMB nam de Noord-Friesche Middenstandsbank N.V. over
Er werd een financieringsbedrijf onder de naam Nederlandsche Middenstands Financieringsbank N.V. opgericht

1957
In 1957 werd de rekeningenstop voor particulieren bij de Postgiro opgeheven

1961
De Postgiro nam voor de automatisering van de overschrijvingen voor het eerst een proef met computers, en koos daarbij voor de IBM-1401
Tijdens de omschakeling was er van 1961 tot 1963 opnieuw een rekeningenstop
De automatisering werd in 1965 afgerond, waarbij het aantal personeelsleden ongeveer werd gehalveerd
De automatisering maakte een enorme groei van het girale betalingsverkeer mogelijk
Een belangrijke stimulans was de mogelijkheid voor werkgevers om magneetbanden met salarisoverschrijvingen aan te leveren waardoor het loonzakje overbodig werd
De Postgiro kreeg daarnaast concurrentie van de algemene banken, spaarbanken en boerenleenbanken die het ook mogelijk maakten betaalrekeningen te openen

1961
De NMB nam de Stichtsche Boaz-Bank N.V. over
De Nederlandsche Middenstands Financierings Maatschappij voor Bedrijfsobjecten N.V. werd opgericht

1963
Introductie van de kascheque, daarmee kon bij een postkantoor geld worden opgenomen zonder dat daar het rekeningsaldo bekend was

1966
De NMB nam de Verenigde Bank Bedrijven, de fusiebank van de Zuidhollandse Bank en de Crediet en Effectenbank, over

1968
Naast het sparen met een spaarbankboekje introduceerde de RPS het girosparen: sparen via de girorekening

1969
Introductie van de girobetaalkaart, het eerste gegarandeerde betaalmiddel in Nederland
Vanaf 1970 was deze ook in het buitenland te gebruiken

1975
De Postgiro introduceerde 'Giroblauw past bij jou'

1977
Fusie van de RPS uit 1881 en de Postgiro uit 1918

1979
Overname van de GGA door de in 1977 gefuseerde RPS uit 1881 en de Postgiro uit 1918
De GGA ressorteerde vanaf 1979 ook onder de PTT

1980
In december 1980 verdwenen op afrekeningen de namen PTT en Postcheque- en Girodienst, en verschenen de termen postrekening, postgiro en Rijkspostspaarbank

1986
In 1986 vormden de RPS en de PCGD/Postgiro samen de Postbank N.V., de geprivatiseerde staatsbank voor giraal betalen en sparen
De Postbank N.V. introduceerde toen onder de naam Girotel het elektronisch bankieren voor particulieren

1989
Fusie van de NMB uit 1927 en de Postbank N.V. uit 1986 tot de fusiebank NMB Postbank Groep
De NMB en de Postbank N.V. bleven nog lang als zelfstandige dochterondernemingen functioneren
Bij de Postbank N.V. kwam er met de fusie een einde aan de beperkingen die haar als staatsbank opgelegd waren
De Postbank N.V. behield een eigen gezicht en kon na de fusie onder meer effecten en verzekeringen aan de rekeninghouders aanbieden
Door de fusie kreeg de NMB ook toegang tot de particuliere markt, want de Postbank N.V. had zes miljoen individuele rekeninghouders
Daarnaast was het nationale betalingsverkeer van groot belang, want de Postbank N.V. voerde als opvolger van de PCGD het grootste deel van het betalingsverkeer uit

De fusie werd op 04-10-1989 met de ondertekening van het fusiecontract definitief
Naast de vertegenwoordigers van de twee banken tekende ook de Minister van Financiën
De Staat droeg haar aandelen Postbank N.V. over aan de nieuwe combinatie en ontving daarvoor eenzelfde aantal aandelen en warrants in de combinatie

Noot
Een warrant is een financieel instrument
Het is een soort optie, die iemand het recht geeft om vóór of op een bepaalde datum effecten te kopen dan wel te verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs
Het is een optie omdat het de houder een recht van kopen geeft, maar niet de plicht om te kopen

1991
Fusie van de NMB Postbank Groep uit 1989 met het verzekeringsbedrijf Nationale Nederlanden (NN) tot de Internationale Nederlanden Groep (ING Groep)
De ING Groep was wereldwijd actief en bood via diverse distributiekanalen een compleet assortiment financiële producten en diensten aan

De ING heeft als voornaamste voorgangers de RPS, in 1881 onder de vleugels van de overheid begonnen als spaarbedrijf, en de in 1927 opgerichte NMB, die aanvankelijk vooral op kleine bedrijven gericht was
Naast de RPS in 1881 had het rijk in 1918 de PCGD opgericht
In 1986 fuseerden die instellingen tot de Postbank N.V.
In 1989 fuseerden de NMB uit 1927 en de Postbank N.V. uit 1986 tot de NMB Postbank Groep
De naam ING ontstond in 1991 door de fusie van de NMB Postbank Groep uit 1989 met verzekeraar Nationale Nederlanden
ING stond voor Internationale Nederlanden Groep, afgekort tot ING Groep
ING Bank N.V. was na 1991 in eerste instantie de nieuwe naam voor de vroegere NMB, als een van de bedrijven binnen het nieuwe concern, naast de Postbank N.V., de verzekeringstak en verschillende dochterbedrijven in andere landen die intussen werden opgekocht of opgericht

1992
In 1992 werd de naam NMB veranderd in ING Bank

1994
In 1994 werd de kascheque afgeschaft

2002
In 2002 werd de girobetaalkaart afgeschaft

2007
In 2007 maakte de ING Groep bekend dat in 2009 de Postbank N.V. en de ING Bank N.V. zouden worden samengevoegd tot ING
Het depositogarantiestelsel (DGS), dat een bepaalde bescherming bood voor de tegoeden van de rekeninghouders als een bank failliet gaat, zou dan voor het geheel gelden, en niet meer apart voor twee banken
Ook de handelsnaam Postbank zou verdwijnen

2009
Op 10-02-2009 werd de Postbank N.V. ondergebracht bij de ING Bank N.V., zodat het conglomeraat nog maar één grote bancaire tak had in Nederland, ze gingen samen verder als ING
Voor deze combinatie werd een korte periode intern de werknaam NWE-Bank gehanteerd
De samenvoeging vond geleidelijk plaats in een aantal zogenaamde waves
De eerste wave was op 10-02-2009 voor de particuliere relaties van de Postbank N.V., de particuliere relaties van de ING Bank N.V. volgden hier spoedig op
De zakelijke relaties volgden pas veel later
Het onderbrengen van de Postbank N.V. bij de ING Bank N.V. betekende in Nederland ook het einde van de giro als aparte variant van de betaalrekening, want ook na de privatisering van de Postbank N.V. in 1986 was het girosysteem namelijk nog lang los blijven staan van het bankrekeningensysteem

Intussen was de houdstermaatschappij ING Groep door de kredietcrisis/bankencrisis, de crisis op de financiële markten die in de zomer van 2007 ontstond, in het najaar van 2008 een hoogtepunt bereikte en pas in de loop van 2011 afliep, in moeilijkheden geraakt
De ING-Groep moest staatssteun aanvragen
Als compensatie hiervoor werd een herstructurering opgelegd waardoor onder andere alle verzekeringsactiviteiten moesten worden afgestoten
Hierdoor was de ING Bank N.V. de enige overgebleven activiteit van de ING Groep geworden
Hoewel de naam van de vennootschap nog steeds ING Bank N.V. was, noemde de bank zich in de publiciteit en op de website kortweg ING
In oktober 2016 kondigde ING het vertrek van 7000 medewerkers over een periode van vijf jaar aan, vooral in België en Nederland
Het bedrijf wilde meer digitale producten in de markt zetten waardoor minder personeel nodig was
De reorganisatie moest in 2021 een kostenbesparing van 900 miljoen euro per jaar opleveren en daar stond een eenmalig reservering van 1 miljard euro tegenover
De helft van de ontslagen vielen in België, waar ING nog een groot kantorennetwerk had
De filialen van ING en de Record Bank, een Belgische Bank die ontstond in januari 2001 na de fusie van vier financiële instellingen, werden samengevoegd en verder werden veel vestigingen gesloten

2014
In 2014 was de ING Groep bezig met het afstoten van de verzekeringsactiviteiten
De Nationale Nederlanden Group/NN Group, een Nederlandse financiële dienstverlener die bestond uit Nationale-Nederlanden (NN) en Nationale Nederlanden Investment Partners (NN IP), een Nederlandse vermogensbeheerder, had al een eigen beursnotering, maar de ING Groep had nog aandelen in handen
Als alle verzekeringsaandelen zouden zijn afgestoten zou alleen de ING Bank N.V. nog achterblijven in de holding ING Groep
De holding zou dan worden opgeheven en de ING Bank N.V. zou dan als zelfstandige organisatie verdergaan

Inventarisnummer

n.v.t. / Collectie W

Foto's

Webmuseum goudenzilverweging.nl