www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

Juwelendoosje van de firma L. Spruit, Stads Uurwerkmaker Goud en Zilver, Houttil 21 te Alkmaar collectie W

Het echtpaar Spruit/Gerling
Leendert Spruit (* Nieuwe Niedorp 19-05-1874 / † 16-09-1948 Alkmaar).
Leendert was lange tijd stadsuurwerkmaker van Alkmaar en trouwde d.d. 12-05-1895 te Alkmaar met:
Maria Elizabeth Gerling (* 22-02-1873 Zuid/Noord Schermer / † 04-07-1956 Alkmaar).
Het echtpaar kreeg drie dochters en samen met de laatste dochter een levenloos geboren kind.
Leendert Spruit en zijn vrouw Maria Elizabeth Gerling werden begraven op de Gemeentelijke Begraafplaats, Westerweg 250 te Alkmaar. De begrafenis van Leendert vond plaats op 20-09-1948 en die van zijn vrouw Maria Elizabeth op 09-07-1956 

De levensloop van Leendert Spruit
In het adresboek van Alkmaar d.d. 01-01-1891 werd de firma L. Spruit nog niet vermeld.

Leendert Spruit richtte zijn zaak op tussen 1891 en 1894, want in het adresboek van Alkmaar d.d. 01-01-1894 stond: L. Spruit. horlogemaker, heerenstraat 1. Hij adverteerde daarbij als volgt:
L. SPRUIT
VERKOOPT en REPAREERT alle soorten van
Uurwerken,
ONDER GARANTIE.

De firma L. Spruit was vanaf 1892/1893 tot en met 1909 gevestigd op het adres Heerenstraat 1 te Alkmaar. In 1912 was de firma gevestigd op het adres Heerenstraat 7 te Alkmaar en vanaf in ieder geval 1915 op het adres Houttil 21 te Alkmaar.
Na het overlijden van Leendert Spruit d.d. 16-09-1948 bleef de weduwe Spruit op het adres Houttil 21 te Alkmaar wonen. De zaak werd onder de naam L. Spruit voortgezet, maar vermoedelijk niet door haar. Wie de zaak onder de naam L. Spruit na het overlijden van Leendert Spruit d.d. 16-09-1948 voortzette is onbekend. 

In het adresboek van Alkmaar d.d. 01-01-1951 stond: wed. L. Spruit, Houttil 21, zonder. wat wil zeggen zonder beroep. In het adresboek van Alkmaar d.d. 01-01-1954 werd de weduwe Spruit niet vermeld. In het adresboek van Alkmaar d.d. 01-01-1956 stond: Wed. L. Spruit, Houttil 21, z.b. (= zonder beroep). De weduwe Spruit heeft klaarblijkelijk tot aan haar overlijden d.d. 04-07-1956 op het adres Houttil 21 te Alkmaar gewoond.

De firma L. Spruit werd op het adres Houttil 21 te Alkmaar zelfstandig voortgezet tot en met 1960, want in het Adresboek van Alkmaar d.d. 01-01-1960 stond: FIRMA L. Spruit, Goud- en Zilverwerken, Uurwerken Houttil 21, Tel. 2857.

Blijkbaar werd de firma L. Spruit begin jaren ‘60 overgenomen door de firma De Gulden Keten.

In het Adresboek van Alkmaar d.d. 01-01-1962 stond FIRMA L. SPRUIT, - Gulden Keten Goud- en Zilverwerken, Uurwerken Houttil 21, Tel. 2857.

In het Adresboek van Alkmaar d.d. 01-01-1964 stond FIRMA L. SPRUIT, - Gulden Keten Goud- en Zilverwerken, Uurwerken Houttil 21, Tel. 12857.

In het Adresboek voor Alkmaar d.d. 01-01-1964 adverteerde de firma De Gulden Keten als volgt:
DE GULDEN KETEN
Geesterweg 8 (Bergerhout) - Telefoon 1 66 05
v/h Fa. L. Spruit - Houttil 21 - Telefoon 1 28 57
Goud, Zilver, Juwelen, Horloges, Klokken,
Keltum- en W.F.M.-pleet Cassettes
Eigen atelier voor reparaties 
en nieuw werk

In het Adresboek van Alkmaar d.d. 01-01-1966 stond:
* GULDEN KETEN, Geesterweg 8, tel. 16608 Goud- en Zilverwerken, Uurwerken Houttil 21, tel. 12857
* onder GOUD EN ZILVER “DE GULDEN KETEN”, Geesterweg 8 en Houttil 21
* onder GOUD EN ZILVER fa. L. Spruit, Houttil 21.

In het Adresboek van Alkmaar d.d. 01-01-1968 stond onder GOUD EN ZILVER:
* “DE GULDEN KETEN”, Geesterweg 8 en Houttil 21
* fa. L. Spruit, Houttil 21. 

In het Adresboek van Alkmaar d.d. 01-01-1969 stond onder GOUD EN ZILVER:
* “DE GULDEN KETEN”., Geesterweg 8 en Houttil 21
* L. Spruit, Houttil 21. 

Blijkbaar was de winkel na de overname door De Gulden Keten onder de naam firma L. Spruit/L. Spruit nog zeker in 1969 op het adres Houttil 21 te Alkmaar gevestigd.

Zeker is dat juwelier De Gulden Keten op 10-11-1974 nog op het adres Houttil 21 te Alkmaar gevestigd was.

Volgens de Alkmaarse Courant d.d. 20-09-1948, de dag toen Leendert Spruit begraven werd, was hij van 1901 t/m 1939 stadsuurwerkmaker. Na zijn aftreden werd er in die functie geen nieuwe functionaris meer benoemd.

Hij heeft destijds ook de tweede wijzer op het uurwerk van de Grote Kerk aangebracht en was in omliggende gemeenten frequent behulpzaam bij het monteren of herstellen van torenuurwerken. 
Uit zijn personeelsdossier blijkt dat hij een sollicitatiebrief schreef omdat de heer D. van der Bijl, die die functie destijds vervulde, was overleden en hij hem reeds enige keren vervangen had. Nadat hij aangenomen was schreef hij een brief om te bedanken dat hij voor de functie was aangenomen. 

'Met ingenomenheid nam ondergeteekende kennis van zijne benoeming tot Stads-horlogemaker en wil hiermede aan U zijne eerbiedige dankbetuiging aanbieden, daarbij de verzekering gevende dat hij niets onbeproefd zal laten, dien dank te paren aan eene stipte plichtsbetrachting'.

Bij zijn 25-jarig dienstjubileum kwam hij niet in aanmerking voor een regeling omdat het slechts een nevenfunctie betrof. Hij ontving alleen een brief met gelukwensen. In april 1939 schreef hij een brief vanwege het bereiken van de 65-jarige leeftijd op 19-05-1939. Hij vroeg in die brief of hij de functie nog enige jaren zou mogen uitoefenen om in verband met zijn pensioen de 40 jaar vol te kunnen maken. Volgens de regels was dit niet mogelijk, maar omdat hij de gehele gemeente bediende, hij sinds een jaar min of meer invalide was, desondanks de verzorging van de klokken goed marcheerde en omdat er op korte termijn geen ander te vinden was, ging de Directeur der Gemeentewerken akkoord. 'Intusschen kan dan worden uitgezien naar een andere stadsuurwerkmaker' zo eindigde zijn brief. 
Ondanks die toezegging werd hij toch volgens de regels op het einde van de maand na de maand waarin hij 65 jaar per 01-07-1939 eervol ontslagen. 
Zijn jaarwedde zag er in de loop der jaren als volgt uit: 01-10-1908 f 450,- / 01-01-1918 f 500,- / 
01-01-1921 f 550,- / 01-07-1922 f 550,- / 01-01-1935 f 510,- / 01-02-1936 f 485,-
Per 01-07-1939 bedroeg zijn pensioen: f 351,- 

Op basis van de geschetste historie van de firma L. Spruit en de stijl van het etiket kan het doosje rond 1915 gedateerd worden.

Foto’s                
Webmuseum goudenzilverweging.nl

De getoonde reclame van De Gulden Keten was opgenomen in het Adresboek voor Alkmaar d.d. 01-01-1964.