5 Ned. pond knopgewicht Mensing collectie W

Type gewicht
Knopgewicht
Gebruik van het gewicht
Gewicht voor fijne weging
Gieter/fabrikant
Onbekend
Opschriften
5 N.P
Berekende massa
5000 gram
Gewogen massa
Onbekend
IJkmerken
Jaarletters
Eerste ijk
De jaarletter v van 1865
Laatste ijk
De jaarletter B van 1870
Aantal keer geijkt
6 x
IJkmeester
Een dubbele afslag van het particuliere merk van arrondissementsijker
Dr. Matheus Christinus Mensing, benoemd in 30-09-1833 te Gouda, in 1857 overgeplaatst naar Rotterdam, benoemd tot IJker Chef van Dienst aldaar op 01-01-1870, eervol ontslagen 01-08-1880, overleden 13-02-1908
Bijzonderheden
De dubbele afslag van het merk van de arrondissementsijker geeft aan dat we te maken hebben met een gewicht voor fijne weging

In onderstaand besluit is over gewichten voor goud- en zilverweging c.q. voor fijne weging het volgende bepaald

BESLUIT van den 20 December 1821, (Stb. no. 24) waarbij wordt vastgesteld eene instructie voor de arrondissements-ijkers, betreffende hun toezigt over- en onderzoek van de gewigten, in gebruik op ’s Rijks munten, de kantoren van waarborg der gouden en zilveren werken en alle daaronder ressorterende personen.

Art. 1.
De gewigten, ten dienste en gebruik als voren gemeld, zullen alleenlijk uit koper mogen vervaardigd worden, en ten aanzien van derzelver naauwkeurigheid, met de standaard-gewigten behooren overeen te komen.

Art. 2.
Dezelve zullen alzoo ter onderscheiding van die welke in alle andere handelingen gebruikt worden, boven en behalve de letters N.P. (Ned. pond), N.O. (Ned. once), N.L. (Ned. lood) en N.W. (Ned. wigtje), ook de cijfers dragen, uitdrukkende in decimale berekening, het respective getal wigtjes, als: 1000, 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 en 1.

Art. 3.
Bovendien zullen deze gewigten door de ijkers met twee afslagen van het door hen aangenomen teeken worden gemerkt, in plaats dat de gewigten, in alle andere handelingen in gebruik, met niet meer dan met één afslag van dit teeken zijn voorzien.

Het is opmerkelijk dat op dit gewicht voor goud- en zilverweging c.q. fijne weging de massawaarde in wigtjes niet is vermeld
Inventarisnummer
n.v.t. / Collectie W
Foto's
Webmuseum goudenzilverweging.nl