Andere onderwerpen

Nederlandse gewichten van brons en messing
Goud
Goud en geld; transport en opslag
In 2016 maakt DNB plannen voor “Uitplaatsing van het waardegebied”
De Koninklijke Nederlandse Munt N.V. niet meer Nederlands!
Zilver
Goud en zilver 1; het toetsen
Goud en zilver 2; het keuren, de Waarborgwet 1986
Goud en zilver 3; de geschiedenis van de Waarborg en de Waarborgwet
Goud en zilver 4; het belang van goud en zilver in het handelsverkeer
Edelstenen
Edelstenen; diamant
Parels
Literatuur over goud- en zilverweging in Nederland d.d. 22-05-2018
Archimedes en goud- en zilverweging
Overzicht ijk- en justeermeesters-generaal van het Troois gewicht in de Nederlanden
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Lenaert van de(r) Gheere (III)
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Lenard of Lenaert van de(r) Gheere (IV)
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Gerrit G(h)eens of Gérard Guens (II)
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Roelof Woutersz van der Schure
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Johannes Andries Groengraft
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Abraham Groengraft
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Jacob l’Admiral
Instructie voor Jacob l’Admiral d.d. 1 mei 1750
Eed voor de IJkmeester van de stad Goes
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Pieter Jacob le Cointe
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Stephanus Gerardus Nagel
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Theodorus Antonius Nagel
De jaarletters van de ijk- en justeermeesters-generaal in de Noordelijke Nederlanden
Ordonnantie op ’t Troys of Swaer Gewichte Groningen 1701 collectie W
Troois gewicht 1; het ontstaan, de oorsprong, van het Frans en het Hollands Troois gewicht
Troois gewicht 2; de ontwikkeling van het Hollands Troois, het Keuls en het Brabants gewicht in Amsterdam
Troois gewicht 3; de ontwikkeling van het Hollands Troois gewicht in de Nederlanden
Troois gewicht 4; de Trooise gewichten
Troois gewicht 4a; Waarom zou men azen snoeien?
Troois gewicht 5; het gebruik van Trooise gewichten tijdens de Franse overheersing (1810-1813)
Troois gewicht 6; het Groot Pijlgewicht; de Franse dormant
Troois gewicht 7; de oude Hollandse dormant van 4 mark uit 1510
Troois gewicht 7a; Welke Nederlandse dormant werd in 1529 met het Groot Pijlgewicht geverifieerd?
Goedkeuringsmerken 1820-1998
Afkeuringsmerken 1820-1998
IJkkantoren 1870-1993
De ijkersopleiding in Delft (1843-1963)
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1820-1870
Metriek gewicht 1; Wet 21-08-1816 S34, het metrieke stelsel
Metriek gewicht 2; Besluit 29-03-1817 S15, vaststelling van benamingen
Metriek gewicht 3; Besluit 30-11-1817 S31, toepassing wet 21-08-1816 op het medicinaal gewicht
Metriek gewicht 3a; Besluit 21-10-1819 S52; regeling medicinaal gewicht
Metriek gewicht 4; Besluit 06-03-1819 S8, invoering van het metrieke stelsel
Metriek gewicht 5; Besluit 08-06-1819 S37, gedaante, stof en samenstelling gewichten
Metriek gewicht 6; Besluit 28-09-1819 S49, eerste uitgifte, verificatie en ijking gewichten
Metriek gewicht 7; Besluit 18-12-1819 S58, invoering nieuwe gewichten
Metriek gewicht 8; Besluit 08-11-1820 S24, tijdstip verplicht gebruik nieuwe gewichten
Metriek gewicht 9; Besluit 20-12-1821 S24, instructie ijkers m.b.t. goud- en zilverweging
Metriek gewicht 10; Besluit 18-12-1822 S52, verbod afgeschafte gewichten
Metriek gewicht 11; Besluit 16-08-1823 S32, benamingen in officiële stukken
Metriek gewicht 12; Besluit 03-04-1826 S16, verdere invoering van het eenvormig stelsel van maten en gewichten
Metriek gewicht 13; Besluit 30-03-1827 S13, nadere bepalingen op de jaarlijkse herijk
Metriek gewicht 14; Besluit 02-04-1829 S6, tegengaan misbruiken betreffende nieuwe gewichten
Metriek gewicht 15; Besluit 26-01-1839 S3, nieuwe indeling ressorten arrondissementsijkers
Metriek gewicht 16; Besluit 12-04-1839 S13, over de nieuwe standaarden
Metriek gewicht 17; Besluit 11-12-1842 S25, op 01-01-1843 vervallen Belgische wetten in Limburg
Metriek gewicht 18; Besluit 30-08-1843 S11, over de examens van de arrondissementsijkers
Metriek gewicht 19; Aanwijzing arresten van de Hoge Raad
Dispositie van 30-01-1823 over het gebruik van de nieuwe gewichten in de goud- en zilverhandel collectie W
Extract Raden en Generaal Meesteren der Munt d.d. 24-09-1830 collectie W
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1870-1912
Metriek gewicht 20a; Wet 07-04-1869 S57, H I. Van maten, gewichten enz., art. 1-13
Metriek gewicht 20b; Wet 07-04-1869 S57, H II. Van de ijk, art. 14-21
Metriek gewicht 20c; Wet 07-04-1869 S57, H III. Van het toezicht, art. 22-27
Metriek gewicht 20d; Wet 07-04-1869 S57, Hoofdstuk IV. Strafbepalingen, art. 28-36
Metriek gewicht 20e; Wet 07-04-1869 S57, Hoofdstuk V. Overgangsbepalingen, art. 37-44
Metriek gewicht 20f; Besluit 09-11-1869 S167, over de ijkmerken
Metriek gewicht 20g; Besluit 18-11-1870 S178, IJkwet 1869 S57 is van toepassing op medicinale gewichten
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1912-1919
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1919-1941
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1941-1998 gewone weging
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1941-1949 fijne weging
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1949-1998 fijne weging
1991 Einde van de fabricage van messing gewichten in Nederland
01-10-1998 Wijziging IJkreglement, afschaffing periodieke herkeuring van gewichten
Het verschil tussen massa en gewicht
De oorsprong van het karaat; de Ceratoniazaden
Het verschil tussen de bankgulden van de Amsterdamse Wisselbank en de courante gulden
De gouden, zilveren en de dubbele standaard
De gouden, zilveren en dubbele standaard in Nederland; 1816-1936
Het systeem van Bretton Woods (1944)
De eerste goudzending die in de oorlogsjaren1914-1918 vanuit Engeland door DNB werd ingevoerd
De gelijkarmige balans en haar benamingen
Paulus Dorsman; meester balansenmaker
De Generaliteits- of Statenleeuw in de Hollandse tuin op de balans van Paulus Dorsman uit 1742
De ijk van weegwerktuigen in Nederland
Het schoonmaken van ijzeren balansen
Het verantwoord schoonmaken van bronzen en messing gewichten

Instructie voor Jacob l’Admiral d.d. 1 mei 1750

Instructie voor den Yk- of Justeermeester Generaal in de vereenigde Nederlanden, by de Staaten Generaal gearresteert den 1e Mey 1750.

By resumtie gedelibereert zynde op het rapport van de Heeren van Benthem, en andere Haar Hoog
Mog. Gedeputeerdens tot de zaaken van de Munte, hebbende, ingevolge en tot voldoeninge van Dezelver Resolutie commissoriaal van den 3e der voorleeden maand, geëxamineert de Concept-Instructie voor de Raaden en Generaalmeesters van de Munte geformeert, na dewelke den Yk- of Justeermeester Generaal van den kleinen Yk of Troisgewichte over de geheele Unie gehouden zoude zyn zich in het stuk van zyn Officie te reguleeren.
Is goedgevonden en verstaan, dat de voorschreeve Instructie zal worden gearresteert, zoo als gearresteert word mits deezen, in dier voegen als dezelve aan het einde deezes is geinsereert, en dat dezelve aan gemelde Yk- of Justeermeester Generaal zal worden ter hand gesteld.

Instructie voor Jacob l’ Admiral, junior, als Yk- en Justeermeester Generaal in de vereenigde Nederlanden van de Yk- of Troisgewichte over de geheele Unie, gearresteert by de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden, na dewelke hy gehouden zal zyn hem te reguleeren in het stuk van zyn Officie.

Art. I.
Zal, alvoorens in functie te treeden, gehouden zyn aan Onze Raaden en Generaalmeesters van de Munten te moeten geeven preuves van zijn bequaam- en kundigheid, zoo in het maaken van Essay, Schaalen van Gewichten, als het justeeren van dezelve, en daarvan aan Ons vertoonen moeten een voldoende Verklaaring van dezelve.

II.
Zal gehouden zyn om alle Troische Gewichten binnen alle de Steden en Plaatsen, zoo van Ons Gebied als der geunieerde zeven Provincien te moeten eiken en rechtveerdigen na zoodanig een just en rechtveerdig Troisgewicht, als aan hem van Onze gemelde Raaden en Generaalmeesters zal worden ter hand gesteld, zullende het zelve moeten zyn gejusteert na den Slaaper onder haar berustende, als overeenkomstig zynde met den Slaaper die bij de Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland alhier in den Hage, en by die van Zeeland te Middelburg zeer zorgvuldig bewaart en opgeslooten blyft, en zulks ingevolge van Onze Ordonnantie van den 21 Maart 1606.

III.
Zal zich moeten voorzien van zoodanige Poinçoenen tot het doen van zyn Yk, als meede de grootheid van de hem voorkoomende Gewichten, en ook van alle Goud- en Zilverschaalen, waar van Wy den Yk by deezen meede zyn ordonneerende, zal koomen te vereisschen, en behalven zyn eigen teeken, ook op dezelven slaan den Leeuw met zeven Pylen, ten einde geen andere Gewichen, of zulks niet geëikt of gejusteert zynde, geloove gegeeven worde, of in Onzen Staat worde gebruikt by iemand van Onze Ingezeetenen.

IV.
Zal gehouden zyn alle drie jaaren te moeten justeeren en yken alle Gewichten en Schaalen, die door Onzen geheelen Staat by alle Muntmeesteren, Essayeurs, Wisselbanken, Affineurs, Scheyders, Wisselaaren, Juweliers, Goud- en Zilversmeeden, en wyders by alle en een iegelyk zonder onderscheid in de Steden en Plaatsen by hem gebracht zullen worden; voor reis- en teerkosten van welke driejaarige visitatie zyn gedestineert de zes a zeven honderd guldens hem bij Haar Hoog Mog. Resolutie van huiden toegelegt.

V.
Zal niet vermoogen te contracteeren met eenige Gildens als anders over het loon van den Yk, maar zich stiptelyk hebben te reguleeren na den prys op het eiken en justeeren van allerlye Gewichten en Schaalen by Ons gesteld, en aan het einde deezes geinsereert, zonder zich met iemand desweegens in onderhandeling in te laaten.

VI.
En ingevalle de Heeren Staaten van sommige Provincien, of de Magistraaten van Steden hem binnen den gemelden termyn van drie jaaren in haare Provincie of Stad mochten requireeren, zal zich moeten vergenoegen met zoodanige somme voor zyne te maaken reiskosten, als dezelve hem zullen goedvinden toe te leggen, zonder daarvoor iets ten lasten van de Goud- en Zilversmeeden of van andere te moogen brengen, die alleenlyk kunnen volstaan met aan hem het ordinaire eikloon te voldoen.

VII.
Zal verplicht weezen in het doen van zyne bereizingen, alvoorens in de Steden, daar hy zich bevinden zal zyne examinatien en eik te beginnen, zich te moeten addresseren aan de respective Magistraaten van zyne aankomste kennisse te geeven en admissie te verzoeken, dewelke hebbende geobtineert, zullen alle die geene die Troische Gewichten en Schaalen in een publicque functie zyn gebruikende, en door den Ykmeester Generaal geadverteert zullen worden, gehouden zyn, zich zonder oppositie ten tyde en plaatse by hem daartoe gesteld, met hunne Schaalen en Gewichten te laaten vinden, zullende hy de zoodanige die onverhoopt daar in weigerig en nalaatig mochten blyven, aan de respective Magistraaten moeten aanklaagen, en tegens dezelve recht verzoeken, doch van dat opkoomen geëxcuseert blyven alle de Muntmeesteren en Wisselbanken in de geunieerde Provincien, terwyl den Ykmeester Generaal verplicht zal weezen zich tot het werk van den Yk in Persoon in alle de Munthuisen en Banken op zynen tyd te zullen moeten laaten vinden, zonder daar in ooit in gebreeke te blyven.

VII.
Zal gehouden zyn van alle zyne bevindingen jaarlyks rapport te doen aan Onze Raaden en Generaalmeesters van de Munten, die Wy de executie van deeze Instructie op het serieuste aanbevoolen laaten, en zich voorts stiptelyk reguleeren moeten na Ons generaal Muntplacaat van den 21e maart 1606, en na alle de Pointen van deeze zyne Instructie.

IX.
Zal eindelyk verplicht weezen zich te contenteeren met het loon en salaris op het eiken en justeeren van alle Gewichten en Schaalen of Balancen by Ons gesteld, en aan het einde deezes geinsereert, zonder het zelve uit consideratie te verminderen, of uit hoofde van interest het zelve te moogen vermeerderen, op poene, van daar aan schuldig bevonden wordende, van zyn Ampt te worden gepriveert.
Alle welke Pointen zullen worden begreepen in den eed van den voorsz. Ykmeester Generaal over de geheele Unie, en zullen worden geregistreert en copielyk toegezonden aan de Heeren Staaten van de respective Provincien, Landschap Drenthe, en door het geheele Generaliteits Ressort, om voortaan onverbreekelyk geuseert en geobserveert te worden.

Aldus gedaan en gearresteert ter Vergaderinge van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden, in ’s Gravenhage den 1 Mey 1750.

Foto: Webmuseum goudenzilverweging.nl

Bron:
Groot placaet-boeck, zevende deel tweede stuck, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de ... Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ende van de ... Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, mitsgaders vande ... Staten van Zeelandt ...  /  via Google