Andere onderwerpen

Nederlandse gewichten van brons en messing
Goud
Goud en geld; transport en opslag
In 2016 maakt DNB plannen voor “Uitplaatsing van het waardegebied”
De Koninklijke Nederlandse Munt N.V. niet meer Nederlands!
Zilver
Goud en zilver 1; het toetsen
Goud en zilver 2; het keuren, de Waarborgwet 1986
Goud en zilver 3; de geschiedenis van de Waarborg en de Waarborgwet
Goud en zilver 4; het belang van goud en zilver in het handelsverkeer
Edelstenen
Edelstenen; diamant
Parels
Literatuur over goud- en zilverweging in Nederland d.d. 22-05-2018
Archimedes en goud- en zilverweging
Overzicht ijk- en justeermeesters-generaal van het Troois gewicht in de Nederlanden
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Lenaert van de(r) Gheere (III)
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Lenard of Lenaert van de(r) Gheere (IV)
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Gerrit G(h)eens of Gérard Guens (II)
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Roelof Woutersz van der Schure
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Johannes Andries Groengraft
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Abraham Groengraft
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Jacob l’Admiral
Instructie voor Jacob l’Admiral d.d. 1 mei 1750
Eed voor de IJkmeester van de stad Goes
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Pieter Jacob le Cointe
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Stephanus Gerardus Nagel
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Theodorus Antonius Nagel
De jaarletters van de ijk- en justeermeesters-generaal in de Noordelijke Nederlanden
Ordonnantie op ’t Troys of Swaer Gewichte Groningen 1701 collectie W
Troois gewicht 1; het ontstaan, de oorsprong, van het Frans en het Hollands Troois gewicht
Troois gewicht 2; de ontwikkeling van het Hollands Troois, het Keuls en het Brabants gewicht in Amsterdam
Troois gewicht 3; de ontwikkeling van het Hollands Troois gewicht in de Nederlanden
Troois gewicht 4; de Trooise gewichten
Troois gewicht 4a; Waarom zou men azen snoeien?
Troois gewicht 5; het gebruik van Trooise gewichten tijdens de Franse overheersing (1810-1813)
Troois gewicht 6; het Groot Pijlgewicht; de Franse dormant
Troois gewicht 7; de oude Hollandse dormant van 4 mark uit 1510
Troois gewicht 7a; Welke Nederlandse dormant werd in 1529 met het Groot Pijlgewicht geverifieerd?
Goedkeuringsmerken 1820-1998
Afkeuringsmerken 1820-1998
IJkkantoren 1870-1993
De ijkersopleiding in Delft (1843-1963)
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1820-1870
Metriek gewicht 1; Wet 21-08-1816 S34, het metrieke stelsel
Metriek gewicht 2; Besluit 29-03-1817 S15, vaststelling van benamingen
Metriek gewicht 3; Besluit 30-11-1817 S31, toepassing wet 21-08-1816 op het medicinaal gewicht
Metriek gewicht 3a; Besluit 21-10-1819 S52; regeling medicinaal gewicht
Metriek gewicht 4; Besluit 06-03-1819 S8, invoering van het metrieke stelsel
Metriek gewicht 5; Besluit 08-06-1819 S37, gedaante, stof en samenstelling gewichten
Metriek gewicht 6; Besluit 28-09-1819 S49, eerste uitgifte, verificatie en ijking gewichten
Metriek gewicht 7; Besluit 18-12-1819 S58, invoering nieuwe gewichten
Metriek gewicht 8; Besluit 08-11-1820 S24, tijdstip verplicht gebruik nieuwe gewichten
Metriek gewicht 9; Besluit 20-12-1821 S24, instructie ijkers m.b.t. goud- en zilverweging
Metriek gewicht 10; Besluit 18-12-1822 S52, verbod afgeschafte gewichten
Metriek gewicht 11; Besluit 16-08-1823 S32, benamingen in officiële stukken
Metriek gewicht 12; Besluit 03-04-1826 S16, verdere invoering van het eenvormig stelsel van maten en gewichten
Metriek gewicht 13; Besluit 30-03-1827 S13, nadere bepalingen op de jaarlijkse herijk
Metriek gewicht 14; Besluit 02-04-1829 S6, tegengaan misbruiken betreffende nieuwe gewichten
Metriek gewicht 15; Besluit 26-01-1839 S3, nieuwe indeling ressorten arrondissementsijkers
Metriek gewicht 16; Besluit 12-04-1839 S13, over de nieuwe standaarden
Metriek gewicht 17; Besluit 11-12-1842 S25, op 01-01-1843 vervallen Belgische wetten in Limburg
Metriek gewicht 18; Besluit 30-08-1843 S11, over de examens van de arrondissementsijkers
Metriek gewicht 19; Aanwijzing arresten van de Hoge Raad
Dispositie van 30-01-1823 over het gebruik van de nieuwe gewichten in de goud- en zilverhandel collectie W
Extract Raden en Generaal Meesteren der Munt d.d. 24-09-1830 collectie W
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1870-1912
Metriek gewicht 20a; Wet 07-04-1869 S57, H I. Van maten, gewichten enz., art. 1-13
Metriek gewicht 20b; Wet 07-04-1869 S57, H II. Van de ijk, art. 14-21
Metriek gewicht 20c; Wet 07-04-1869 S57, H III. Van het toezicht, art. 22-27
Metriek gewicht 20d; Wet 07-04-1869 S57, Hoofdstuk IV. Strafbepalingen, art. 28-36
Metriek gewicht 20e; Wet 07-04-1869 S57, Hoofdstuk V. Overgangsbepalingen, art. 37-44
Metriek gewicht 20f; Besluit 09-11-1869 S167, over de ijkmerken
Metriek gewicht 20g; Besluit 18-11-1870 S178, IJkwet 1869 S57 is van toepassing op medicinale gewichten
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1912-1919
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1919-1941
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1941-1998 gewone weging
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1941-1949 fijne weging
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1949-1998 fijne weging
1991 Einde van de fabricage van messing gewichten in Nederland
01-10-1998 Wijziging IJkreglement, afschaffing periodieke herkeuring van gewichten
Het verschil tussen massa en gewicht
De oorsprong van het karaat; de Ceratoniazaden
Het verschil tussen de bankgulden van de Amsterdamse Wisselbank en de courante gulden
De gouden, zilveren en de dubbele standaard
De gouden, zilveren en dubbele standaard in Nederland; 1816-1936
Het systeem van Bretton Woods (1944)
De eerste goudzending die in de oorlogsjaren1914-1918 vanuit Engeland door DNB werd ingevoerd
De gelijkarmige balans en haar benamingen
Paulus Dorsman; meester balansenmaker
De Generaliteits- of Statenleeuw in de Hollandse tuin op de balans van Paulus Dorsman uit 1742
De ijk van weegwerktuigen in Nederland
Het schoonmaken van ijzeren balansen
Het verantwoord schoonmaken van bronzen en messing gewichten

Goud en zilver 2; het keuren, de Waarborgwet 1986

Inleiding
Al meer dan 600 jaar worden edelmetalen voorwerpen gecontroleerd op het gehalte aan edelmetaal.
Daarmee is dat de oudste vorm van consumenten bescherming die Nederland kent. Het is zelfs een wettelijke bescherming, want de Waarborgwet 1986 garandeert dat een voorwerp (bijvoorbeeld een sieraad of gebruiksvoorwerp), waarin door een Waarborginstelling volgens de wet vastgestelde keur- c.q. gehaltetekens zijn afgeslagen, het juiste gehalte aan goud of zilver bevat.
Ieder gouden of zilveren voorwerp dat in Nederland wordt verhandeld, moet voorzien zijn van een geldig keurteken. Bovendien mogen de woorden goud, zilver en edelmetaal niet worden gebruikt voor voorwerpen die niet het laagste wettelijke gehalte aan edelmetaal bevatten. De koper van gouden en zilveren voorwerpen is dus goed beschermd. Let bij de aankoop van een edelmetalen voorwerp dus op de aanwezigheid van keurtekens; het is uw waarborg!

De gewaarborgde edelmetaallegeringen
Zie www.goudenzilverweging.nl > Documentatie > Goud
Zie www.goudenzilverweging.nl > Documentatie > Zilver
Zie de Keurtekenplaat Waarborgwet

De Waarborgwet 1986
De hoofddoelstelling van de Waarborgwet 1986 is bescherming van de consument tegen bedrog en bescherming van de ondernemer tegen oneerlijke concurrentie met betrekking tot de gehaltes van edelmetaal. Voor de consument heeft dat met name betrekking op de gehaltes van edelmetaal in sier- en gebruiksvoorwerpen. Ter bescherming van consument en ondernemer worden edelmetalen voorwerpen, voordat ze te koop worden aangeboden, gekeurd op de wettelijk erkende gehaltes. Voorwerpen van edelmetaal kunnen zowel door ondernemers als door particulieren ter keuring bij een Waarborginstelling worden aangeboden.

De in de Nederlandse Waarborgwet 1986 vastgestelde keurtekens geven aan dat een voorwerp op grond van deze wet en onder toezicht van de Minister van Economische Zaken is onderzocht door een Waarborginstelling. Een Waarborginstelling is eigenlijk een laboratorium dat zijn taak onafhankelijk van ambacht, handel en industrie uitoefent. De hoeveelheid edelmetaal in een legering kan namelijk uitsluitend door middel van een scheikundig of natuurkundig onderzoek worden vastgesteld. De edelmetaallegering waaruit voorwerpen zijn vervaardigd wordt op één van de wettelijke gehalten onderzocht en gegarandeerd door het aanbrengen van een gehalte-aanduidend teken op het voorwerp. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen voorwerpen waarvan het gehalte, technisch gezien, zo nauwkeurig mogelijk wordt vastgesteld en voorwerpen waarvan het gehalte onder een zeker voorbehoud (namelijk met een marge van 20 duizendsten) wordt gegarandeerd.

Het technisch gezien zo nauwkeurig mogelijk onderzoek vindt uitsluitend plaats op onafgewerkte voorwerpen (artikel 1), terwijl voor het onderzoek op afgewerkte, nieuwe en oude voorwerpen de wetgever heeft gemeend, dat een voorbehoud van 20 duizendsten op het aangegeven gehalte noodzakelijk is (artikel 3).

De keurtekens op de Keurtekenplaat Waarborgwet zijn de huidige in gebruik zijnde Nederlandse merk- of keurtekens voor goud en zilver. Voor alle andere merken en tekens, die soms nog wel rechtsgeldig het wettelijk gehalte aanduiden, wordt verwezen naar de bestaande literatuur. Ook bij de Waarborginstellingen kan hierover nadere informatie worden ingewonnen.

Over de meestertekens vanaf 1814 tot heden is door de SDU te Den Haag een boekwerk uitgegeven getiteld “Meestertekens van Nederlandse Goud- en Zilversmeden”. Daarnaast kunnen de Waarborginstellingen hierover informatie verstrekken. 

De Waarborgplicht
Wie beroeps- of bedrijfsmatig voorwerpen, die geheel of gedeeltelijk bestaan uit goud of zilver met een gehalte hoger dan het minimum gehalte (goud 585 en zilver 800 duizendsten), vervaardigt, bewerkt, laat vervaardigen of bewerken dan wel er in handelt, is ondernemer in de zin van de Waarborgwet 1986. Een ondernemer is verplicht om dergelijke voorwerpen, als ze nog niet gekeurd zijn, bij een Waarborginstelling ten onderzoek en ter stempeling aan te bieden. Ook degene die een veiling houdt, moet zorgen dat de voorwerpen al op de kijkdag voorzien zijn van de wettelijk voorgeschreven keurtekens. Bovendien moet er tenminste drie dagen van tevoren aangifte van de kijkdag en veiling worden gedaan.

De Waarborginstellingen
In Nederland zijn per 25-02-1994 de Waarborg Platina, Goud en Zilver N.V., hierna te noemen WaarborgHolland (WH), en per 11-03-2002 Edelmetaal Waarborg Nederland B.V. (EWN) door de Minister van Economische Zaken, op basis van de Waarborgwet 1986, aangewezen als Waarborginstelling belast met het onderzoek naar het wettelijk gehalte aan edelmetaal in alle sier- en gebruiksvoorwerpen die in Nederland worden vervaardigd en geïmporteerd en die bestemd zijn voor de Nederlandse markt. Dergelijke producten dienen door de producent en/of importeur bij de WH of de EWN te worden aangeboden teneinde ze te laten keuren op hun gehalte aan edelmetaal. Wanneer de producten aan de wettelijke minimum gehalte eis voldoen c.q. wanneer deze gehaltes overeenstemmen met de wettelijke gehaltes, worden de wettelijk vastgestelde keurtekens c.q. de betreffende gehalte- of waarborgtekens door de WH c.q. de EWN in het product aangebracht. Daarmee is voor de consument duidelijk aan welk gehalte edelmetaal het betreffende voorwerp in ieder geval voldoet.

De gehalte-aanduidende tekens
De gehalte-aanduidende tekens garanderen het gehalte aan edelmetaal van een voorwerp. Voor zover het de tekens betreft voor grote voorwerpen, zullen deze tekens samen met het meesterteken, het kantooraanduidend teken en de jaarletter op de voorwerpen voorkomen.

De kantooraanduidende tekens
Op grote voorwerpen, zoals bestek, schalen e.d. waarvan het gehalte zonder enig voorbehoud kan worden gegarandeerd, wordt niet slechts een gehalte-aanduidend teken afgeslagen, maar bovendien nog een meesterteken, een kantooraanduidend teken en een jaarletter. Het kantooraanduidend teken voor platina en gouden voorwerpen heeft als symbool een leeuwenkop en voor zilveren voorwerpen een minervakop. In deze tekens is een letter aangebracht, die het Waarborgkantoor aanwijst waar het gehalte-onderzoek heeft plaatsgevonden.

Tot aan de privatisering van de Waarborg in 1988 waren er meerdere Waarborgkantoren:

A Amsterdam 1814-1988
Ӓ Amsterdam II 1914-1927
B Utrecht 1814-1986
C Den Haag 1814-1988
D Rotterdam 1814-1988
E Groningen 1814-1927
F Leeuwarden 1814-1985
G Zwolle 1814-1878
H Arnhem 1814-1970
I Breda 1814-1874
K Den Bosch 1814-1986
L Middelburg 1814-1888
M Schoonhoven 1837-1986
N Maastricht 1842-1926
O Roermond 1842-1926
P Alkmaar 1853-1924
Q Roosendaal 1889-1927
R Gouda 1988-heden

De huidige Waarborgkantoren zijn:

R Gouda
M Gouda, vestiging Schoonhoven
J Joure
X Joure, vestiging Porzheim (D)

De jaarletters
Op grote voorwerpen wordt naast het meesterteken, het gehalte- en het kantoorteken ook een jaarletter aangebracht. De jaarletter geeft aan in welk jaar het voorwerp is gekeurd. Voor de jaarletters worden telkens 25 letters van het alfabet gebruikt. De vormgeving van de letters is in iedere serie anders. In de jaren waarin een kroning van het staatshoofd heeft plaatsgevonden (1948, 1980 en 2013) is op de jaarletter een kroontje geplaatst.

Mirjam Twaalfhoven won in 1999 de prijsvraag onder vakgenoten, om een millennium-keurteken voor het jaar 2000 te ontwerpen. Dit officiële keurteken (de gekrulde letters MM) werd in 2000 op verzoek, naast de jaarletter Q van 2000, afgeslagen. Het millenniumteken is toen in talloze gouden en zilveren voorwerpen en sieraden in Nederland afgeslagen. 

De verantwoordelijkheidstekens; de meestertekens van de maker, de werkmeester of de fabrikant, de importeurs- of invoertekens
Wanneer een nieuw voorwerp van edelmetaal op de Nederlandse markt ter verkoop wordt aangeboden, dient in dit voorwerp naast een in Nederland geldig keurteken ook een in Nederland geregistreerd verantwoordelijkheidsteken te zijn aangebracht. Dit teken wijst de werkmeester en/of de importeur aan die verantwoordelijk is voor het op de markt brengen van het voorwerp. De verantwoordelijkheidstekens zijn allemaal uniek en geregistreerd. Bij de Waarborginstellingen zijn gegevens over de in Nederland geregistreerde verantwoordelijkheidstekens verkrijgbaar. Ook kan er bij de Waarborginstellingen een verantwoordelijkheidsteken worden aangevraagd.

De meestertekens van de maker, de werkmeester of de fabrikant
Sinds de Middeleeuwen komen op voorwerpen van edelmetaal meestertekens voor. Het meesterteken geeft aan wie de verantwoordelijke maker van het voorwerp is. Het meesterteken wordt door de maker zelf op een voorwerp aangebracht voordat het voorwerp door hem bij de Waarborginstelling ter keuring wordt aangeboden. De maker (werkmeester) is dat wettelijk verplicht. Het meesterteken vertoont de beginletters van de naam van de maker en een bijzonder onderscheidingsteken, zodanig dat ieder meesterteken verschillend is.

De importeurs- of invoertekens
De uit het buitenland ingevoerde edelmetalen voorwerpen zullen meestal zijn voorzien van een buitenlands meesterteken. Bij invoer wordt naast het gehalte-aanduidend teken het invoerteken aangebracht. Dit teken vertoont de beginletters van de naam van de onderneming die de voorwerpen in ons land ingevoerd heeft, met daaraan toegevoegd een plusteken (+). Het + teken doet het verschil met een binnenlands meesterteken duidelijk uitkomen.

De massa-aanduidende tekens of cijfertekens
Voorwerpen met veel losse onderdelen krijgen naast de reeds eerder genoemde keurtekens nog een teken dat de totale edelmetaalmassa van het voorwerp aangeeft. Deze massa-aanduidende tekens worden cijfertekens genoemd en komen voor met de aanduiding 1 t/m 20 en 100. Het in het teken voorkomende getal dient men met 5 te vermenigvuldigen om de edelmetaalmassa van het voorwerp (binnen zekere grenzen) te berekenen. Zo geeft bijvoorbeeld het cijfer 1 aan dat de edelmetaalmassa van het totale voorwerp ligt tussen 0 en 5 gram. Het cijferteken 2 geeft aan dat de edelmetaalmassa van het totale voorwerp ligt tussen 5 en 10 gram, etc.

De tekens op grote en kleine werken
Op grote voorwerpen treft men vaak een viertal tekens op een rij aan, zoals bijvoorbeeld;
een meester- of invoerteken, een gehalteteken, een kantooraanduidend teken en een jaarletter.

Op kleine voorwerpen wordt volstaan met een meester- of invoerteken en een gehalteteken.

Op grote en kleine voorwerpen, onder voorbehoud van 20 duizendsten gegarandeerd, wordt eveneens volstaan met een meester- of invoerteken en een gehalteteken.

Afslag metaal
Van keurtekens voorziene voorwerpen kunnen ook gedeeltelijk samengesteld zijn met onedele metalen onderdelen. Dit is wettelijk toegestaan mits er op de onedele onderdelen een aanduiding voorkomt waaruit blijkt dat dit geen goud of zilver is. Voorbeelden van deze aanduidingen zijn: metaal, METAL, steel, titanium, palladium, koper, etc. Soms is het niet mogelijk om deze aanduiding in het onedele onderdeel aan te brengen, in dat geval staat deze aanduiding in het edele gedeelte van het voorwerp. Wanneer de Waarborginstelling deze aanduiding aanbrengt, wordt altijd gebruik gemaakt van een gecombineerd teken. De afslagen "METAL" en het wettelijk voorgeschreven keurteken raken elkaar dan bij de uiteinden. Ook kunnen van twee edele metalen vervaardigde voorwerpen, onder bepaalde voorwaarden, voorzien zijn van twee keurtekens, bijvoorbeeld goud en zilver.

Waarschuwing
Het komt ook wel voor dat in een voorwerp een getal (585, 750, 835) of een aanduiding (18k, 14k) is ingeslagen. Een dergelijk getal of een dergelijke aanduiding houdt echter geen enkele “waarborg” in met betrekking tot het gehalte van het voorwerp. Uitsluitend de wettelijk geldende gehaltetekens garanderen het gehalte van een voorwerp.

Vrijstellingen conform artikel 5, 6 en 11 van de Waarborgwet 1986 en artikel. 5 van de Waarborgregeling
Op grond van artikel 5 en 6 van de Waarborgwet 1986 en artikel 5 van de Waarborgregeling zijn van waarborging (onderzoek van het gehalte en stempeling) vrijgesteld:
De vóór 01-01-1814 vervaardigde voorwerpen mits daarop door een hier te lande bevoegd orgaan of bevoegde persoon een gilde-/gehalteteken is afgeslagen.
Alle voorwerpen voorzien van de Nederlandse gehaltetekens die sinds 1814 worden gebruikt.
Voorwerpen (sieraden of gebruiksvoorwerpen) van platina met een massa onder 0,5 gram.
Voorwerpen (sieraden of gebruiksvoorwerpen) van goud met een massa onder 1 gram.
Voorwerpen (sieraden of gebruiksvoorwerpen) van zilver met een massa onder 8 gram.
Voorwerpen die bestemd zijn om te worden uitgevoerd, mits deze voorwerpen zijn opgeslagen in niet voor verkoop aan het publiek bestemde ruimten.
Voorwerpen bestemd voor medische, tandheelkundige of technische doeleinden.
Pennen voor vulpenhouders.
Munten, tenzij deze zijn ingericht om als sieraad te worden gedragen. Onder munten worden verstaan:
* Voorwerpen, die in enig land als wettig betaalmiddel zijn of waren aangemerkt
* Voorwerpen, die in enig land bij wet als munt, niet zijnde wettig betaalmiddel zijn of waren aangemerkt en waarvan het gehalte, de massa en de beeldenaar bij wet zijn of waren geregeld, mits vervaardigd door de daartoe bevoegde instelling
Voorwerpen behorend tot een ingevoerde partij, bestemd om weer te worden uitgevoerd.
Penningen die voor 01-03-1988 zijn vervaardigd.
Koninklijke onderscheidingen.
Voorwerpen afkomstig uit een verdwenen beschaving.
Voorwerpen afkomstig uit een lidstaat van de EU, voorzien van de officiële wettelijke keurtekens, aangebracht door een in dat land aangewezen onafhankelijke instantie, indien het verantwoordelijkheidsteken van de buitenlandse fabrikant bij de Waarborginstelling is geregistreerd en in de voorwerpen is aangebracht. De Waarborginstelling kan u hierover nader informeren.

Hiervoor kan een bewijs van vrijstelling van waarborging worden afgegeven.

Op grond van artikel 11 van de Waarborgwet 1986 zijn van stempeling (maar niet van onderzoek van het gehalte) vrijgesteld:
Voorwerpen en/of goederen die niet zonder gevaar van beschadiging gestempeld kunnen worden.
Voorwerpen van bijzondere oudheidkundige waarde.
Voorwerpen van bijzondere kunstzinnige waarde.

Hiervoor wordt altijd een bewijs van vrijstelling van stempeling afgegeven.

In plaats van stempeling wordt voor deze voorwerpen een “schriftelijk bewijs artikel 11” omtrent metaal en gehalte verstrekt. Daartoe moet een verzoek worden ingediend bij de Waarborginstelling. Het verdient aanbeveling om voordat dit soort goederen worden aangeboden contact met de Waarborginstelling op te nemen.

De Conventie van Wenen
Nederland is lid van de Internationale Waarborgconventie van Wenen. Die Conventie voor het waarborgen van edele metalen is een internationale overeenkomst tussen verschillende landen met betrekking tot de wederzijdse handel in voorwerpen vervaardigd uit edelmetaal. Het verdrag is in Wenen ondertekend en werd in 1975 van kracht.

Het Nederlandse lidmaatschap van de Internationale Waarborgconventie van Wenen betekent dat de Nederlandse Waarborginstellingen (WaarborgHolland en Edelmetaal Waarborg Nederland) tevens zijn aangesloten bij de Conventie van Wenen en dat zij het zogenaamde Common Control Mark (CCM) van de Conventie kunnen afslaan op nieuwe voorwerpen van goud of zilver. Deze keurtekens zijn zowel geldig in Nederland als in de andere landen die bij de Conventie van Wenen zijn aangesloten. Het Conventiekeur bestaat uit:
1. Het verantwoordelijkheidsteken van de fabrikant of importeur
2. Een teken dat het gehalte aanduidt in duizendsten
3. Het gehalte betreffende gehalteteken van de Conventie
4. Het CCM-Waarborgkantoorteken

In Nederland geldige keurtekens volgens de Conventie van Wenen
De op de Keurtekenplaat Waarborgwet vermelde internationale conventiegehaltetekens zijn, tezamen met een verantwoordelijkheidsteken van de fabrikant of importeur, een gehalteaanduiding in duizendsten en een CCM-Waarborgkantoorteken, eveneens geldig in Nederland.

In Nederland geldige gehaltetekens van een aantal andere Europese landen
Daarnaast zijn ook gehaltetekens van een aantal andere Europese landen in Nederland geldig. Dat betreft gehaltetekens die zijn aangebracht door een onafhankelijke instelling in het betreffende land.
Keurtekens uit de volgende landen zijn in Nederland geldig; Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Aanvullende informatie
www.keurtekens.nl
http://www.keurtekens.nl/links.php
http://www.keurtekens.nl/jaarletters.php
http://hallmarkingconvention.org (over de internationale Waarborgconventie van Wenen)
www.waarborg.nl
www.ewnederland.nl
www.verispect.nl
Het boek Nederlandse Verantwoordelijkheidstekens (VT-boek) sinds 1797, uitgegeven door WaarborgHolland.

Foto’s: Webmuseum goudenzilverweging.nl