Andere onderwerpen

Nederlandse gewichten van brons en messing
Goud
Goud en geld; transport en opslag
In 2016 maakt DNB plannen voor “Uitplaatsing van het waardegebied”
De Koninklijke Nederlandse Munt N.V. niet meer Nederlands!
Zilver
Goud en zilver 1; het toetsen
Goud en zilver 2; het keuren, de Waarborgwet 1986
Goud en zilver 3; de geschiedenis van de Waarborg en de Waarborgwet
Goud en zilver 4; het belang van goud en zilver in het handelsverkeer
Edelstenen
Edelstenen; diamant
Parels
Literatuur over goud- en zilverweging in Nederland d.d. 22-05-2018
Archimedes en goud- en zilverweging
Overzicht ijk- en justeermeesters-generaal van het Troois gewicht in de Nederlanden
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Lenaert van de(r) Gheere (III)
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Lenard of Lenaert van de(r) Gheere (IV)
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Gerrit G(h)eens of Gérard Guens (II)
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Roelof Woutersz van der Schure
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Johannes Andries Groengraft
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Abraham Groengraft
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Jacob l’Admiral
Instructie voor Jacob l’Admiral d.d. 1 mei 1750
Eed voor de IJkmeester van de stad Goes
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Pieter Jacob le Cointe
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Stephanus Gerardus Nagel
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Theodorus Antonius Nagel
De jaarletters van de ijk- en justeermeesters-generaal in de Noordelijke Nederlanden
Ordonnantie op ’t Troys of Swaer Gewichte Groningen 1701 collectie W
Troois gewicht 1; het ontstaan, de oorsprong, van het Frans en het Hollands Troois gewicht
Troois gewicht 2; de ontwikkeling van het Hollands Troois, het Keuls en het Brabants gewicht in Amsterdam
Troois gewicht 3; de ontwikkeling van het Hollands Troois gewicht in de Nederlanden
Troois gewicht 4; de Trooise gewichten
Troois gewicht 4a; Waarom zou men azen snoeien?
Troois gewicht 5; het gebruik van Trooise gewichten tijdens de Franse overheersing (1810-1813)
Troois gewicht 6; het Groot Pijlgewicht; de Franse dormant
Troois gewicht 7; de oude Hollandse dormant van 4 mark uit 1510
Troois gewicht 7a; Welke Nederlandse dormant werd in 1529 met het Groot Pijlgewicht geverifieerd?
Goedkeuringsmerken 1820-1998
Afkeuringsmerken 1820-1998
IJkkantoren 1870-1993
De ijkersopleiding in Delft (1843-1963)
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1820-1870
Metriek gewicht 1; Wet 21-08-1816 S34, het metrieke stelsel
Metriek gewicht 2; Besluit 29-03-1817 S15, vaststelling van benamingen
Metriek gewicht 3; Besluit 30-11-1817 S31, toepassing wet 21-08-1816 op het medicinaal gewicht
Metriek gewicht 3a; Besluit 21-10-1819 S52; regeling medicinaal gewicht
Metriek gewicht 4; Besluit 06-03-1819 S8, invoering van het metrieke stelsel
Metriek gewicht 5; Besluit 08-06-1819 S37, gedaante, stof en samenstelling gewichten
Metriek gewicht 6; Besluit 28-09-1819 S49, eerste uitgifte, verificatie en ijking gewichten
Metriek gewicht 7; Besluit 18-12-1819 S58, invoering nieuwe gewichten
Metriek gewicht 8; Besluit 08-11-1820 S24, tijdstip verplicht gebruik nieuwe gewichten
Metriek gewicht 9; Besluit 20-12-1821 S24, instructie ijkers m.b.t. goud- en zilverweging
Metriek gewicht 10; Besluit 18-12-1822 S52, verbod afgeschafte gewichten
Metriek gewicht 11; Besluit 16-08-1823 S32, benamingen in officiële stukken
Metriek gewicht 12; Besluit 03-04-1826 S16, verdere invoering van het eenvormig stelsel van maten en gewichten
Metriek gewicht 13; Besluit 30-03-1827 S13, nadere bepalingen op de jaarlijkse herijk
Metriek gewicht 14; Besluit 02-04-1829 S6, tegengaan misbruiken betreffende nieuwe gewichten
Metriek gewicht 15; Besluit 26-01-1839 S3, nieuwe indeling ressorten arrondissementsijkers
Metriek gewicht 16; Besluit 12-04-1839 S13, over de nieuwe standaarden
Metriek gewicht 17; Besluit 11-12-1842 S25, op 01-01-1843 vervallen Belgische wetten in Limburg
Metriek gewicht 18; Besluit 30-08-1843 S11, over de examens van de arrondissementsijkers
Metriek gewicht 19; Aanwijzing arresten van de Hoge Raad
Dispositie van 30-01-1823 over het gebruik van de nieuwe gewichten in de goud- en zilverhandel collectie W
Extract Raden en Generaal Meesteren der Munt d.d. 24-09-1830 collectie W
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1870-1912
Metriek gewicht 20a; Wet 07-04-1869 S57, H I. Van maten, gewichten enz., art. 1-13
Metriek gewicht 20b; Wet 07-04-1869 S57, H II. Van de ijk, art. 14-21
Metriek gewicht 20c; Wet 07-04-1869 S57, H III. Van het toezicht, art. 22-27
Metriek gewicht 20d; Wet 07-04-1869 S57, Hoofdstuk IV. Strafbepalingen, art. 28-36
Metriek gewicht 20e; Wet 07-04-1869 S57, Hoofdstuk V. Overgangsbepalingen, art. 37-44
Metriek gewicht 20f; Besluit 09-11-1869 S167, over de ijkmerken
Metriek gewicht 20g; Besluit 18-11-1870 S178, IJkwet 1869 S57 is van toepassing op medicinale gewichten
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1912-1919
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1919-1941
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1941-1998 gewone weging
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1941-1949 fijne weging
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1949-1998 fijne weging
1991 Einde van de fabricage van messing gewichten in Nederland
01-10-1998 Wijziging IJkreglement, afschaffing periodieke herkeuring van gewichten
Het verschil tussen massa en gewicht
De oorsprong van het karaat; de Ceratoniazaden
Het verschil tussen de bankgulden van de Amsterdamse Wisselbank en de courante gulden
De gouden, zilveren en de dubbele standaard
De gouden, zilveren en dubbele standaard in Nederland; 1816-1936
Het systeem van Bretton Woods (1944)
De eerste goudzending die in de oorlogsjaren1914-1918 vanuit Engeland door DNB werd ingevoerd
De gelijkarmige balans en haar benamingen
Paulus Dorsman; meester balansenmaker
De Generaliteits- of Statenleeuw in de Hollandse tuin op de balans van Paulus Dorsman uit 1742
De ijk van weegwerktuigen in Nederland
Het schoonmaken van ijzeren balansen
Het verantwoord schoonmaken van bronzen en messing gewichten

Ordonnantie op ’t Troys of Swaer Gewichte Groningen 1701 collectie W

Ordonnantie
Der H: Heeren
Borgemesteren
ende
Raadt
op het
Troys of Swaer Gewichte.

Tot Groningen,
By Cornelis Barlinck-Hof,
Stadts Drucker 1701.

(3)
Borgemesteren
ende
Raadt
In Groningen
doen te weeten.

Dat Wij voor de
Welstandt van Onse
Stadt  /  en ten Dienste
van Onse Borgeren
en Ingesetenen  /  tot voorkominge
en wegneminge van alle abuysen,
hebben goedtgevonden  /  nae het
Loff-lijck Exempel van Onse
Nabuyrlijcke Provincien, ende Steeden

(4)
Steeden  /  te Ordonneren ende
statueren, gelijck Wij Ordon-
néren ende statuéren mits de=
sen  /  dat nae den 20. May deses
Jaars by de Respective Koop-
luyden  /  Winkeliers  /  Ambagts=
Luiden  /  mitsgaders de Banck
van Leeninge  /  en allen Ingesete=
nen Onser Stad en Stads Tafel  /
geen ander Gewighte  /  als ge=
ijckte Troys of swaer gewichte  /
van Metaal  /  Yser of Loodt ge=
maackt  /  in hare Huysen sullen
mogen hebben ofte gebruycken  /
soo by het inwegen als uytwee=
gen  /  van Vleysch of Speck  /
Meel ofte Broodt  /  van Goudt
off Silver  /  van Koper of Yser  /  van

(5)
van Tin of Loodt  /  van Zijde  /
Baratte  /  Wollen garen of Vlas  /
van Suycker  /  Speceryen  /  ende
voorts van alle andere Waren  /
die tijdtlijcks by Gewichte wor=
den verkost; op Poena dat de
Contraventeurs van dese Onse
Ordonnantie, dewelcke eenige
andere Gewighten in haere Huy-
sen mogten hebben  / of by ’t in
of by ’t uytwegen gebruycken  /
voor de eerste maal sullen verbre-
ken vijff-en-twintich Car. Gul-
den  /  voor de tweede maal vijff=
tigh gelijcke Guldens  /  ende ten
derden-maal verklaart werden
van haar Borger-Reght ende
Gilde vervallen te zijn. Ende

(6)
Ende op dat dese Onse goede
ende hooghnoodige Ordre met
beter succes mogte werckstelligh
ghemaackt werden  /  sullen alle
Koopluyden  /  Winkeliers  /  Am=
baghts-luyden  /  mitsgaders de
Leen-banck  /  en alle andere boven
genoemde  /  hare andere soorten
van Gewigten voor den twintig=
sten May naastkomende bestellen
in handen van Onser Stadts Ge=
weldige  /  om aldaar vernietight
te werden  /  daar voor ontvangen=
de de behoorlijcke waardye van
Onser Stadts Rentemester  /  op
de quitantie van des Stadts Ge=
weldige. Ende worden de Hop=
luyden des Borgerlijcken Regi=ments

(7)
ments geauthoriseert ende geor-
donneert, om dese Onse Ordon-
nantie na sijn inhoudt te execu-
teren, doende daar van aen Ons
behoorlijck rapport van haar we=
dervaren. En op dat een jege=
lijck hier van kennisse moge be-
komen  /  hebben Wij desen alomme
doen affigeren, daar men gewoon
is publique affixie te doen. Actum
in Curiâ Groningae Jovis den 21.
April 1701.

Johan van Julsingha, vt.

Ter Ordonnantie der H:Heeren voorsz.
R: ten Winckel, Secret.

Inventarisnummer:  n.v.t.  /  Collectie W
Foto’s:  Webmuseum goudenzilverweging.nl