Andere onderwerpen

Nederlandse gewichten van brons en messing
Goud
Goud en geld; transport en opslag
In 2016 maakt DNB plannen voor “Uitplaatsing van het waardegebied”
De Koninklijke Nederlandse Munt N.V. niet meer Nederlands!
Zilver
Goud en zilver 1; het toetsen
Goud en zilver 2; het keuren, de Waarborgwet 1986
Goud en zilver 3; de geschiedenis van de Waarborg en de Waarborgwet
Goud en zilver 4; het belang van goud en zilver in het handelsverkeer
Edelstenen
Edelstenen; diamant
Parels
Literatuur over goud- en zilverweging in Nederland d.d. 22-05-2018
Archimedes en goud- en zilverweging
Overzicht ijk- en justeermeesters-generaal van het Troois gewicht in de Nederlanden
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Lenaert van de(r) Gheere (III)
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Lenard of Lenaert van de(r) Gheere (IV)
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Gerrit G(h)eens of Gérard Guens (II)
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Roelof Woutersz van der Schure
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Johannes Andries Groengraft
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Abraham Groengraft
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Jacob l’Admiral
Instructie voor Jacob l’Admiral d.d. 1 mei 1750
Eed voor de IJkmeester van de stad Goes
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Pieter Jacob le Cointe
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Stephanus Gerardus Nagel
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Theodorus Antonius Nagel
De jaarletters van de ijk- en justeermeesters-generaal in de Noordelijke Nederlanden
Ordonnantie op ’t Troys of Swaer Gewichte Groningen 1701 collectie W
Troois gewicht 1; het ontstaan, de oorsprong, van het Frans en het Hollands Troois gewicht
Troois gewicht 2; de ontwikkeling van het Hollands Troois, het Keuls en het Brabants gewicht in Amsterdam
Troois gewicht 3; de ontwikkeling van het Hollands Troois gewicht in de Nederlanden
Troois gewicht 4; de Trooise gewichten
Troois gewicht 4a; Waarom zou men azen snoeien?
Troois gewicht 5; het gebruik van Trooise gewichten tijdens de Franse overheersing (1810-1813)
Troois gewicht 6; het Groot Pijlgewicht; de Franse dormant
Troois gewicht 7; de oude Hollandse dormant van 4 mark uit 1510
Troois gewicht 7a; Welke Nederlandse dormant werd in 1529 met het Groot Pijlgewicht geverifieerd?
Goedkeuringsmerken 1820-1998
Afkeuringsmerken 1820-1998
IJkkantoren 1870-1993
De ijkersopleiding in Delft (1843-1963)
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1820-1870
Metriek gewicht 1; Wet 21-08-1816 S34, het metrieke stelsel
Metriek gewicht 2; Besluit 29-03-1817 S15, vaststelling van benamingen
Metriek gewicht 3; Besluit 30-11-1817 S31, toepassing wet 21-08-1816 op het medicinaal gewicht
Metriek gewicht 3a; Besluit 21-10-1819 S52; regeling medicinaal gewicht
Metriek gewicht 4; Besluit 06-03-1819 S8, invoering van het metrieke stelsel
Metriek gewicht 5; Besluit 08-06-1819 S37, gedaante, stof en samenstelling gewichten
Metriek gewicht 6; Besluit 28-09-1819 S49, eerste uitgifte, verificatie en ijking gewichten
Metriek gewicht 7; Besluit 18-12-1819 S58, invoering nieuwe gewichten
Metriek gewicht 8; Besluit 08-11-1820 S24, tijdstip verplicht gebruik nieuwe gewichten
Metriek gewicht 9; Besluit 20-12-1821 S24, instructie ijkers m.b.t. goud- en zilverweging
Metriek gewicht 10; Besluit 18-12-1822 S52, verbod afgeschafte gewichten
Metriek gewicht 11; Besluit 16-08-1823 S32, benamingen in officiële stukken
Metriek gewicht 12; Besluit 03-04-1826 S16, verdere invoering van het eenvormig stelsel van maten en gewichten
Metriek gewicht 13; Besluit 30-03-1827 S13, nadere bepalingen op de jaarlijkse herijk
Metriek gewicht 14; Besluit 02-04-1829 S6, tegengaan misbruiken betreffende nieuwe gewichten
Metriek gewicht 15; Besluit 26-01-1839 S3, nieuwe indeling ressorten arrondissementsijkers
Metriek gewicht 16; Besluit 12-04-1839 S13, over de nieuwe standaarden
Metriek gewicht 17; Besluit 11-12-1842 S25, op 01-01-1843 vervallen Belgische wetten in Limburg
Metriek gewicht 18; Besluit 30-08-1843 S11, over de examens van de arrondissementsijkers
Metriek gewicht 19; Aanwijzing arresten van de Hoge Raad
Dispositie van 30-01-1823 over het gebruik van de nieuwe gewichten in de goud- en zilverhandel collectie W
Extract Raden en Generaal Meesteren der Munt d.d. 24-09-1830 collectie W
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1870-1912
Metriek gewicht 20a; Wet 07-04-1869 S57, H I. Van maten, gewichten enz., art. 1-13
Metriek gewicht 20b; Wet 07-04-1869 S57, H II. Van de ijk, art. 14-21
Metriek gewicht 20c; Wet 07-04-1869 S57, H III. Van het toezicht, art. 22-27
Metriek gewicht 20d; Wet 07-04-1869 S57, Hoofdstuk IV. Strafbepalingen, art. 28-36
Metriek gewicht 20e; Wet 07-04-1869 S57, Hoofdstuk V. Overgangsbepalingen, art. 37-44
Metriek gewicht 20f; Besluit 09-11-1869 S167, over de ijkmerken
Metriek gewicht 20g; Besluit 18-11-1870 S178, IJkwet 1869 S57 is van toepassing op medicinale gewichten
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1912-1919
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1919-1941
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1941-1998 gewone weging
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1941-1949 fijne weging
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1949-1998 fijne weging
1991 Einde van de fabricage van messing gewichten in Nederland
01-10-1998 Wijziging IJkreglement, afschaffing periodieke herkeuring van gewichten
Het verschil tussen massa en gewicht
De oorsprong van het karaat; de Ceratoniazaden
Het verschil tussen de bankgulden van de Amsterdamse Wisselbank en de courante gulden
De gouden, zilveren en de dubbele standaard
De gouden, zilveren en dubbele standaard in Nederland; 1816-1936
Het systeem van Bretton Woods (1944)
De eerste goudzending die in de oorlogsjaren1914-1918 vanuit Engeland door DNB werd ingevoerd
De gelijkarmige balans en haar benamingen
Paulus Dorsman; meester balansenmaker
De Generaliteits- of Statenleeuw in de Hollandse tuin op de balans van Paulus Dorsman uit 1742
De ijk van weegwerktuigen in Nederland
Het schoonmaken van ijzeren balansen
Het verantwoord schoonmaken van bronzen en messing gewichten

Literatuur over goud- en zilverweging in Nederland d.d. 22-05-2018

18 eeuwen Meten en wegen in de Lage Landen, door G.J.C. Nipper.
G.J.C. Nipper, p/a Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, Zutphen. 2004.
ISBN 90.5730.280.2   NUR 680

1000 Dvcaten sonder sack, door Drs. H.W.Jacobi.

De Beeldenaar 17 van 1993-3, blz. 397 t/m 400.
Artikel over gouden ducaten uit het VOC-schip 't Vliegend Hert en de volgendebankgewichten:
1. 1000 (gouden) ducaten zonder de zak.
2. 500 (gouden) ducaten zonder de zak.

2000 jaar gewichten in de Nederlanden, door D.A.Wittop Koning en G.M.M. Houben.
Uitgeversmaatschappij De Tijdstroom, Lochem-Poperinge. 1980.

Aantekeningen van Garrelt Andreas van Borssum Buisman (1915-1991) ontvangen
via een mail van R. Holtman d.d. 19-07-2009.

Boekje met aantekeningen van Marcellus Emants (1706-1792) uit de periode dat
hij Essayeur-Generaal van de Munt was (1742-1792). Het bevat aantekeningen over
een aantal curieuze zaken uit het archief van de Raden en Generaalmeesters van de munt.
Het boekje wordt op blz. 166 vermeld in Enkele ego-documenten met numismatische
inhoud, door Albert A.J.Scheffers uit De Beeldenaar 1994-4, blz. 156 t/m 169 en de
daarin op blz. 168 vermelde lijst "Specificaties van de in de Republiek der Verenigde
Nederlanden geslagen munten".

Bedenkingen over het muntwezen, door J.H. van Swinden.
Uitgegeven door Het Nederlands Muntmuseum, Utrecht. 1997. ISBN 90-73465-04-4.

Bijsluiter over de geschiedenis van het kwartje (Over het kwartje / de gouden dukaat)
Uit De Muntpers september 1998 no. 33.

Brief d.d. 24-07-1997 van Drs. H.W. Jacobi, conservator van het Koninklijk Penningkabinet te Leiden.

Brief d.d. 21-10-1997 van Wilma van Giersbergen en Jan Bot van het NMi Museum IJkwezen te Delft.

Bronnen tot de geschiedenis der wisselbanken (Amsterdam, Middelburg, Delft, Rotterdam) door Dr. J.G. van Dillen. ’s-Gravenhage Martinus Nijhoff. 1925.
http://www.historici.nl/retroboeken/wisselbanken/#source=1&page=637&accessor=toc

Bulletin van het Rijksmuseum, Jaargang 50, 2002, no. 2 blz. 324 t/m 329.

(Over bankgewicht 200 silveren rijders voorheen NMI-Museum IJkwezen)

Collectie-overzicht Nederland, munten, penningen, bankbiljetten.
Uitgeverij Coöperatieve Vereniging Pampus Associates u.a. Amsterdam. 1992. ISBN 90-8008.58-1-2.

Conferentie te Bretton Woods Juli 1944. Verslag van de Nederlandsche delegatie.
Verslag van de Monetaire en Financieele Confertentie der Vereenigde Volkeren, gehouden te Bretton Woods, New Hampshire, van 1 tot en met 22 juli 1944, en in het bijzonder nopens de Nederlandsche deelneming daaraan.

De bemoeiingen der eerste klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten (1808-1851) en de Koninklijke Academie van Wetenschappen (1851-heden) met het ijkwezen, door K.M.C.Zevenboom, IJker bij de dienst van het IJkwezen te Zwolle. Eerste en tweede deel. 1950.


De bemoeiingen van het instituut en de akademie met het ijkwezen, door K.M.C. Zevenboom. Verhandeling der Koninklijke Nederlandse akademie van wetenschappen, afd. letterkunde, nieuwe reeks - deel LXVII - No. I. N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij te Amsterdam. 1960.

De binnen- en buitenlandsche maten, gewichten en munten van vroeger en tegenwoordig, met hunne onderlinge vergelijkingen en herleidingen, benevens vele andere, dagelijks te pas komende opgaven en berekeningen, door W.H.C. Staring. Vierde druk 1902.

De geschiedenis van het geld- en bankwezen, door A.Ascain en J.-M.Arnaud.
Uitgeverij Scheltema & Holkema te Amsterdam, 1967.

De Geschiedenis van het Geld, verzamelen van munten,  penningen en bankbiljetten.
Handboek Numismatiek.
Uitgeverij Coöperatieve Vereniging Pampus Associates u.a. Amsterdam. 1992. ISBN 90-8008.58-2-0.

De gewichten die voor 1820 te Amsterdam werden gebruikt en de ijkmerken die daarop worden aangetroffen, door K.M.C.Zevenboom IJker bij de Dienst van het IJkwezen te Zwolle.
Overdruk uit het 45-e Jaarboek Genootschap Amstelodamum. Amsterdam 1953.

De Gulden, Geschiedenis van Nederlands nationale munt, door Henk Povee.
Uitgegeven door Henk Povee en Uitgeverij Thoth, Bussum. 2001. ISBN 90 6868 289 X.

De invloed van de Franse Tijd op het Nederlands muntwezen, door Eldert de Jong. 14-07-2011.

De jaarletters die van 1700 tot 1819 door de ijkmeesters-generaal van het Troois gewicht zijn gebruikt, door K.M.C.Zevenboom. Zwolle juni 1950. Overdruk uit het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde XXXVII (1950) 2 de deel. Blz. 106 t/m 122. Plaat IV, V en VI.
Artikel over een balansschaal en de volgende vier bankgewichten:
1. 200 zilveren rijders met de zak.
2. 200 zilveren ducaten met de zak.
3. 1000 (gouden) ducaten zonder de zak.
4. 500 (gouden) ducaten zonder de zak.

De koophandel van Amsterdam, naar alle gewesten des werelds, door Isaac le Long.
Zevende druk. Te Rotterdam, By PH.Losel, J.D.Beman, H.Kentlink, J.Bosch, N.Smithof, J.Losel en J.Burgvliet. 1753. Met Privilegie van de Heeren Staaten van Hollandt en West-Vrieslandt. 1e en 2e Deel.

De laatste Gulden. Gedenkboek bij het afscheid van de gulden.
Final Publishing. 1998. ISBN 90-804593-1-3.

De muntmeesters en hun muntslag (1574-1813) in de provinciale en stedelijke munthuizen van de Republiek der Vereenigde Nederlanden, en van de Bataafsche Republiek en in de Utrechtse munt van het Koninkrijk Holland en tijdens de inlijving bij het Fransche keizerrijk, door Mr.L.W.A.Besier, Referendaris-Adviseur bij het Muntcollege. Utrecht, januari 1890. Reprinted 1972 Rotterdam Drs. C.J.F.Klaassen.

De muntslag ten tijde van Koning Willem I.
Ontwerp en productie van de Nederlandse munten 1814-1839.
Uitgegeven door Het Nederlands Muntmuseum, Utrecht. 1997. ISBN 90-73465-03-6.

De Nederlandse dukaat (1586-1986), door Albert A.J.Scheffers.
Uitgegeven door A.J.G.Strengholt's Boeken, anno 1928, B.V. Holstede
"Oud-Bussem" - Flevolaan - Naarden. 1986.

De Nederlandse Florijn in al zijn facetten, door W.K. de Bruijn R.A.
Laurens Schulman B.V. te Bussum. 1990.

De Nederlandse munten, door H.Enno van Gelder.
Uitgeverij Het Spectrum B.V. te Utrecht/Antwerpen. 1965, 1980. ISBN 90 274 4912 0.

De Noordnederlandsche muntgewichtmakers, door August Sassen.
Amsterdam, Johannes Müller. 1912.
Overdruk uit het Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Genootschap
voor Munt- en Penningkunde, 20e Jaargang (1912), 2e aflevering.

De Noord-Nederlandsche muntgewichtmakers, door A. O. van Kerkwijk.
Den Haag, december 1939.
Overdruk uit het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde, XXVI (1939).

Deposito, krediet en geldhandel door de eeuwen heen, door Raymond Bogaert.
Uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de HSA N.V. Spaarbank te Antwerpen. 1988.

De reiskas van Graaf Willem IV, door Dr.H.Enno van Gelder.
Uitgegeven door het Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet te Leiden. 1990.

De schat van het Vliegend Hert, compagniesgeld en smokkelgeld uit een VOC-schip,
door Arent Pol en Hans Jacobi.
Uitgegeven door Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet te Leiden. 1993.

De Wisselbank, van stadsbank tot bank van de wereld.
Redactie en samenstelling Marius van Nieuwkerk, in samenwerking met Cherelt Kroeze.
Sonsbeek Publishers bv. 2009. ISBN 978-90-78217-11-4.

Dictionnaire universel des poids et mesures anciens et modernes, contenant des tables des
monnaies de tous les pays; door Horace Doursther.
Uitgeverij Meridian Publishing Company te Amsterdam. 1976. ISBN 90 6041 111 0.

Die Merkzeichen der Nürnberger Rothschmiede door Hermann P. Lockner. Forschungshefte.
Herausgegeben vom Bayerischen Nationalmuseum München ; 6. Deutscher Kunstverlag 1981.
ISBN 3-422-00703-2

Dukaat (goud): Bijsluiter over de geschiedenis van het kwartje (Over het kwartje / de gouden ducaat)
Uit De Muntpers september 1998 no. 33.

Dukaat (goud): Muntset 't Vliegend Hert.
Artikel over munten uit het VOC-schip 't Vliegend Hert. (Over gouden ducaat, zilveren
reaal, zilveren rijder) De Muntkoerier, numismatisch maandblad, juni 1997 blz. 23.

Een studie over oude gewichten, handelsgewichten, pijlgewichten, gewichten van de goudsmeden, muntgewichtjes, apothekersgewichten in verband met de verzameling van het Oudheidkundig Museum, door Broeder Alois P.J. Vandervee. Overdruk uit , deel 71 – 1e en 2e afl. samen – 1968.

Enkele ego-documenten met numismatische inhoud, door Albert A.J.Scheffers uit
De Beeldenaar 1994-4, blz. 156 t/m 169 en de daarin op blz. 168 vermelde lijst
"Specificaties van de in de Republiek der Verenigde Nederlanden geslagen munten".

Geld door de eeuwen heen, geschiedenis van het geld in de Lage Landen, door Bert van Beek, Hans Jacobi en Marjan Scharloo.
Uitgeverij Cooperatieve Vereniging Pampus Associates U.A. te Amsterdam, in opdracht van de Nederlandsche Middenstandsbank en de Nederlandsche Middenstands Spaarbank. 1984.
ISBN 90 9000677 X.

Geld van het koninkrijk, door Hans Jacobi, Bert van Beek en Hans Rombaut.
Uitgeverij Coöperatieve Vereniging Pampus Associates U.A. te Amsterdam, in
opdracht van de Nederlandsche Middenstandsbank. 1988. ISBN 90 9002124 8.

Geld in Amsterdam, Wisselbank en wisselkoersen, 1650-1725 door Pit Dehning.
Pit Dehning & Uitgeverij Verloren, Hilversum. 2012. ISBN 978-90-8704-311-7.

Geld uit de belt, archeologisch onderzoek in de bouwput van de gemeentelijke
parkeerkelder en het belastingkantoor aan de Kousteensedijk te Middelburg.
Uitgeverij ADZ Vlissingen 1994. ISBN 90-72838-09-2.

Geldzakken, door Bert van Beek.Artikel over bankgewichten en geldzakken.
De Beeldenaar van januari / februari 1991, 15-e jaargang nr. 1, blz. 262 en 263.

Geschiedenis van de Nederlandsche Bank, beschreven in opdracht van de directie.
Eerste deel, De Nederlandsche Bank van 1814 tot 1864, door Mr. A.M. de Jong.
Met een voorwoord van Mr. G. Vissering, President van De Nederlandsche Bank.
Eerste stuk. (Eerste uitgave)
Gedrukt voor De Nederlandsche Bank bij Joh. Enschede en zonen te Haarlem. 1930.

Geschiedenis van de Nederlandsche Bank, beschreven in opdracht van de directie.
Eerste deel, De Nederlandsche Bank van 1814 tot 1864, door Mr. A.M. de Jong.
Met een voorwoord van Mr. G. Vissering, President van De Nederlandsche Bank.
Tweede stuk. (Eerste uitgave)
Gedrukt voor De Nederlandsche Bank bij Joh. Enschede en zonen te Haarlem. 1930.

Geschiedenis van de Nederlandsche Bank, beschreven in opdracht van de directie.
Eerste deel, De Nederlandsche Bank van 1814 tot 1864, door Mr. A.M. de Jong.
Met een voorwoord van Mr. G. Vissering, President van De Nederlandsche Bank.
Eerste stuk, tweede uitgave.
Gedrukt voor De Nederlandsche Bank bij Joh. Enschede en zonen te Haarlem. 1967.
(facsimile uitgave)

Geschiedenis van de Nederlandsche Bank, beschreven in opdracht van de directie.
Eerste deel, De Nederlandsche Bank van 1814 tot 1864, door Mr. A.M. de Jong.
Met een voorwoord van Mr. G. Vissering, President van De Nederlandsche Bank.
Tweede stuk, tweede uitgave.
Gedrukt voor De Nederlandsche Bank bij Joh. Enschede en zonen te Haarlem. 1967.
(facsimile uitgave)

Geschiedenis van de Nederlandsche Bank, beschreven in opdracht van de directie.
Tweede tot vierde deel, De Nederlandsche Bank van 1864 tot 1914, door Mr. A.M. de Jong.
Met een voorwoord van Dr. M.W. Holtrop, President van De Nederlandsche Bank.
Tweede deel.
Gedrukt voor De Nederlandsche Bank bij Joh. Enschede en zonen te Haarlem. 1967.

Geschiedenis van de Nederlandsche Bank, beschreven in opdracht van de directie.
Tweede tot vierde deel, De Nederlandsche Bank van 1864 tot 1914, door Mr. A.M. de Jong.
Met een voorwoord van Dr. M.W. Holtrop, President van De Nederlandsche Bank.
Derde deel.
Gedrukt voor De Nederlandsche Bank bij Joh. Enschede en zonen te Haarlem. 1967.

Geschiedenis van de Nederlandsche Bank, beschreven in opdracht van de directie.
Tweede tot vierde deel, De Nederlandsche Bank van 1864 tot 1914, door Mr. A.M. de Jong.
Met een voorwoord van Dr. M.W. Holtrop, President van De Nederlandsche Bank.
Vierde deel.
Gedrukt voor De Nederlandsche Bank bij Joh. Enschede en zonen te Haarlem. 1967.
 
Geschiedenis van de Nederlandsche Bank.
Vijfde deel.
De Nederlandsche Bank van 1914 tot 1948.
Visserings tijdvak 1914-1931.
Dr. Joh. de Vries..
CIP-gegevens Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.
© 1989 De Nederlandsche Bank NV
ISBN 90-72122-24-0 geb.
 
Geschiedenis van de Nederlandsche Bank.
Vijfde deel.
De Nederlandsche Bank van 1914 tot 1948.
Trips tijdvak 1931-1948, onderbroken door de Tweede Wereldoorlog.
Dr. Joh. de Vries..
CIP-gegevens Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.
© 1994 De Nederlandsche Bank NV
ISBN 90-5516-031-8 geb.

Geschiedenis van de Nederlandsche Bank – deel VI.
Tussen behoud en vernieuwing.
Geschiedenis van De Nederlandsche Bank 1948-1973.
M.M.G. Fase.
SDU Uitgevers, Den Haag.
© 2000 M.M.G. Fase, Amsterdam.
ISBN 90 12 08931 X

De Nederlandsche Bank 1814-1998.
Van Amsterdamse kredietinstelling naar Europese stelselbank, door Wim Vanthoor.
Uitgeverij Boom, Amsterdam.
© 2004 Wim Vanthoor, Amsterdam.
ISBN 90 5352 982 9

Gewichten in beeld, 18 Afbeeldingen uit de Oudheidskamer van het IJkwezen te 's-Gravenhage. Uitgave: Vereniging van Verzamelaars van Maten en Gewichten, p/a Aristotelesstraat 26,

Amsterdam-West. Copyright Ciba-Geigy B.V., Arnhem, Nederland. 1977.

Gewogen of Bedrogen, Het wegen van geld in de Nederlanden, door Marloes Huiskamp en Cor de Graaf. Uitgegeven door het Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet te Leiden. 1994.

Handboekje, dienende ter Herleiding Van Maten en Gewigten. Officiële uitgave.
Te 's Gravenhage en te Amsterdam, By de gebroeders van Cleef. 1819.

Handboekje, dienende ter Herleiding van Maten en Gewigten. (Officiële uitgave.)                   
Tweede druk. Te 's Gravenhage en te Amsterdam, Bij de gebroeders van Cleef. 1821.

Het geld van de Republiek, door H.W.Jacobi (blz. 117 t/m 133)
Leidschrift, dertiende jaargang, nummer 2, april 1998.

Het wegen van goud en zilver, door G.M.M.Houben, blz. 41 t/m 46.
Artikel over munt-, bankgewichten, knipwaagen en wipbalansen.

IJkwet 21-08-1816, het Koninklijk Besluit no. V d.d. 08-06-1819, Staatsblad 1819, no. 37.

Jaarboek voor munr- en penningkunde 62-64, 1975-1977.
Koninklijk Nederlands Genootschap voor munt- en penningkunde te Amsterdam.

Keizer Karels geldbeurs, geld en financiën in de XVIe eeuw.
Tentoonstelling in kunsthal de Sint-Pietersabdij-Gent van 1 tot 24 april 2000,
en in het museum van de Nationale Bank van België-Brussel van 15 mei tot 30 juni 2000.
Verantwoordelijke uitgever, Christiane Logie, Conservator van de Nationale Bank van
België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. Wettelijk depot D/2000/0210/1.

Keurtekens op zak. Historisch overzicht van belasting- en waarborgtekens op edelmetalen voorwerpen vanaf 1795, door C.B. van Dongen en G. Nieman.Stichting Belastingmuseum Prof. dr. Van der Poel, 1998.

Klinkende munt, geschiedenis van het geld in de Lage Landen, door Bert van Beek,

Hans Jacobi, en Marjan Scharloo.
Uitgeverij Elsevier Amsterdam/Brussel. MCMLXXXV/1985. ISBN 90 10 05650 3 CIP.

Koper & Brons, katalogus van de koperen en bronzen voorwerpen van het Rijksmuseum
te Amsterdam, door Mr. Dr. Onno ter Kuile. Staatsuitgeverij te 's-Gravenhage. 1986.

ISBN 90 12 04291 7        

Kulturträger Handel, ...und ewig schwingt die Waage".

Sonderausstellung im Rahmen der EuroShop" 1990, 17-21 Februar in Düsseldorf.

Kwartje: Bijsluiter over de geschiedenis van het kwartje (Over het kwartje / de gouden ducaat)
Uit De Muntpers september 1998 no. 33.

Manuel des poids monétaires par A.Dieudonné. Conservateur du Département des
Médailles et Antiques de la Bibliothèque Nationale.
Chez
J.Florange Expert en Monnaies et Médailles 17, Rue de la Banque, 17 PARIS (2*)
L.Ciani Expert en Monnaies et Médailles 54, Rue Taitbout, 54 PARIS (9*) 

Meten en Wegen, tijdschrift van de Gewichten en Maten Verzamelaars Vereniging
te Amsterdam. Blz. 900 t/m 905, 931 (5/1/2 pond Troois/bankgewicht pistolen?), 2282 (muntproductiegewichten), 2753 t/m 2755 (600 guldens), 2831 (500 centen),
3117 t/m 3125 (muntproductiegewichten)

Muntalmanak 1993 10-e editie, officiæle uitgave van de Nederlandse Vereniging
van Munthandelaren. Uitgeverij De Vleermuis B.V. Roermond. 1992. ISBN 90-71151-581.

Muntboek, bevattende de namen en afbeeldingen van munten, geslagen in de zeven voormalig vereenigde Nederlandsche provinciæn, sedert den vrede van Gent tot op onzen tijd ; door P.Verkade, Notaris te Vlaardingen. Te Schiedam bij P.J.van Dijk. 1848. (Herdruk)

MUNTGEWICHT Reactie van R.J.Holtman op “Historisch onderzoek”.
Uit http://www.detectoramateur.nl/magazine/24.pdf

Muntgewichten, door Dr. D.A.Wittop Koning.

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde (XXXVIII) 1951 blz. 88 t/m 93.
Artikel over Rechtpenningen en diverse (in 1951 bekende) bankgewichten waaronder:
1. 200 zilveren rijders met de zak.
2. 200 zilveren ducaten met de zak.
3. 1000 (gouden) ducaten zonder de zak.
4. 500 (gouden) ducaten zonder de zak.

Muntgewichten voor gouden en zilveren munten van de Nederlanden, door G.M.M.Houben. Uitgegeven door G.M.M.Houben te Zwolle. 1981.

Munthervorming tijdens de Republiek 1659-1694 door dr. H. Enno van Gelder.
P.N. van Kampen en zoon N.V. Amsterdam. 1949. (kopie)

Munt-, maat- en gewigtboek. Alphabetische vraagbaak betreffende de geldspeciën, maten en gewigten, effecten, actiën, wisselwezen en koersen, banken, handels-inrigtingen en usantiën van alle landen en plaatsen. Leyden, D. Noothoven van Goor. 1859 (volgens blz. VI)

Muntset 't Vliegend Hert.
Artikel over munten uit het VOC-schip 't Vliegend Hert. (Over gouden ducaat, zilveren reaal, zilveren rijder) De Muntkoerier, numismatisch maandblad, juni 1997 blz. 23.

Nederlandse gewichten, door K.M.C.Zevenboom en Dr. D.A.Wittop Koning.
Tweede aangevulde druk. N.V. Uitgeversmij De Tijdstroom, 1970.

Nederlandse Goud- en Zilvermerken, door Elias Voet Jr. , bewerkt door P.W.Voet.
Uitgeverij Martinus Nijhoff te 's-Gravenhage. 1982. ISBN 90 247 914 21.           

Noord-Nederlandse muntgewichten, door Arent Pol.

Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet Leiden, 1990.
Overdruk uit: Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 76 (1989) 5-143.

Officiæle catalogus koperen munten geslagen door de Zeven Provinciæn der Verenigde Nederlanden 1546-1795. Uitgeverij Zonnebloem b.v. te Amsterdam. 1981. ISBN 90 65 63 001 5.

Officiële muntencatalogus V.O.C. Nederlands Indië 1594-1949.
Uitgeverij Zonnebloem b.v. te Hillegom. 1988. ISBN 90 65 63 052 X.

Om de kwaliteit van het geld.
Het toezicht op de muntproductie in de Republiek en de voorziening van kleingeld in Holland en West-Friesland in de achttiende eeuw, door Albert A.J.Scheffers. Drukkerij Scheffer, Dordrecht.
Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit Leiden, verdedigd op donderdag 18 april 2013.
Tekst I / eerste deel ISBN 978-94-90084-00-4, 2013.
Bronnen II / tweede deel ISBN 978-94-90084-02-8. 2013.

Onderrigt over het gewigt, de gehalte en den prijs van Goud en zilver, naar de Fransche en Hollandsche wetten en gebruiken; Met de nodige vergelijkings-tafels, voor het Troisch- en het karaat-gewigt met de kilogramme; voor de gehalte, en voor de prijzen in guldens en in francs. Door J.H. van Swinden, hoogleeraar te Amsterdam, enz.  Amsterdam, bij P. den Hengst en zoon, en Changuoin en den Hengst. 1811.

Onderricht over de Fransche en Hollandsche munten en derzelver vergelijking; met de nodige tafels.
door J.H. van Swinden, hoogleeraar te Amsterdam, enz.
Amsterdam, bij P. den Hengst en zoon, en Changuion en den Hengst. 1810.
http://www.scribd.com/doc/82708627/Onderricht-over-de-Fransche-en-Hollandsche-munten-en-derzelver-vergelijking-met-de-nodige-tafels-door-J-H-van-Swinden

Oude Maten en Gewichten in Zeeland, door Bert Boonman.
© Bert Boonman
2015 Uitgever A.L. Boonman. Drukkerij: Nederlof b.v., Cruquius.
ISBN 978-90-9028886-4

Over de standaarden van het Keulsch, Engelsch, Fransch, Hollandsch Trooisch, Amsterdamsch en Brabantsch gewicht van de 13e tot het begin der 19e eeuw, door J.G. Berck.

NATUUR en MENSCH populair geïllustreerd maandblad voortzetting van DE NATUUR.
Onder redactie van: Dr. Z. Kamerling Privaat-Docent aan de Rijksuniv. te Leiden.
Uitgeverij C.A. Mees, Santpoort. Overdruk uit 51e jaargang van “Natuur en Mensch” 1931, Afl. 5, 7, 8 en 9 (Mei/Juli/Aug./Sept.)

Over muntgewichten en -balansen, door G.A.Van Borssum Buisman.
Overdruk uit het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde XL (1953)

Proeve eener geschiedenis van het bankwezen in Nederland, gedurende den
tijd der Republiek, door Willem Cornelis Mees (1813-1884).
Rotterdam, W.Messchert 1838. XVI, 351p. Met 2 uitsl. tabellen. Orig. dik karton,
onafgesneden, rug verschoten. Present-ex. met 'Van den schrijver' op schutblad.
Eerste (enige) druk. Een nu klassieke geschiedenis van het bankwezen in Nederland,
met hoofdstukken over ontstaan en ontwikkeling van de Amsterdamse Wisselbank,
de Rotterdamse en Middelburgse Wisselbanken, en het geld en de geldomloop gedurende
de Republiek. Geschreven nog voor Mees hetzelfde jaar in Utrecht promoveerde. In 1849
werd hij benoemd tot secretaris, in 1863 tot president van de Nederlandsche Bank.
*Kress C.4682. De Buck 5952. NNBW IV,k.962. Butter p.155.

Reaal (zilver): Muntset 't Vliegend Hert.
Artikel over munten uit het VOC-schip 't Vliegend Hert. (Over gouden ducaat,
zilveren reaal, zilveren rijder) De Muntkoerier, numismatisch maandblad, juni 1997 blz. 23.

Rijder (zilver): Muntset 't Vliegend Hert.
Artikel over munten uit het VOC-schip 't Vliegend Hert. (Over gouden ducaat,
zilveren reaal, zilveren rijder) De Muntkoerier, numismatisch maandblad, juni 1997 blz. 23.

Rijder (zilver): Bulletin van het Rijksmuseum, Jaargang 50, 2002, no. 2 blz. 324 t/m 329.
(Over bankgewicht 200 silveren rijders voorheen NMI-Museum IJkwezen)

Schepen met geld, de handelsmunten van de VOC 1602-1799, door Arent Pol.
Koninklijk Penningkabinet SDU uitgeverij, 's-Gravenhage, 1989. ISBN 90 12 06222 5.

Stads-slaper Batavia 256 realen, van der Crap 1739 (particuliere collectie) en
128 realen, van der Crap, 1739 (particuliere collectie). Foto’s.

Stads-slaper Batavia, 128 realen, Crena, 1705. Artikel door J.G. van Cittert-Eymers.
Uit Antiek, 3-e jaargang nummer 1, 1968.

Stads-slaper Batavia, 64 realen, van der Crap, 1739.
Artikel uit De Telegraaf van donderdag 08-04-1999.

Standaard sluitgewichten uit Neurenberg periode ca. 1450 tot 1800, door Daniel Vangroenweghe, Brugge september 2015.

Tarif, wigt, en uitrekenings-tafelen, der Fransche en Hollandsche muntspecien.

Tarif der muntspecien, in Fransche, Hollandsche en verder met het Keizerrijk
vereenigde Departementen in gebruik; het gewigt van het Fransch en Hollandsch geld,
Zo bij het Stuk, als hun Getal in de Kilogramme en Mark; de zwaarte der zakken
Hollandsche munten. Alles in Metriek en Troisch Gewigt; benevens de uitrekening’s
tafelen der Fransche en Hollandsche verschillende muntspecien.
Te Amsterdam, Bij B.J.Crajenschot, Boekverkoper, in de Kerkstraat, bij de Leijdschestraat,
in de Berg Sinaï, No. 219. Gedrukt bij H.Bruyn en Comp., op ‘t Rock-in, No. 161.

B.J.Crajenschot, Boekverkoper, in de Kerkstraat, bij de Leijdschestraat,
in de Berg Sinaï, No. 219. te Amsterdam. De prijs is 15 stuivers.

The weighing of money, door G.M.M.Houben.
Uitgegeven door G.M.M.Houben te Zwolle. 1982.

Thieme’s geïllustreerd encyclopedisch woordenboek Nederlands, door J.Verschueren.
B.V. W.J.Thieme & Cie, Zutphen, 1984.

Vademecum van de Nederlandse metrieke gewichten, door Jan Bot / Ad van Diest.
Uitgegeven door de Vereniging van Verzamelaars van Maten en Gewichten te Amsterdam. 1983.

Valse kwartjes te Makassar aangetroffen door L.M.J.Boegheim.
(Over Chinese kwartjes / overzicht van de goud- en zilvergehaltes)
Uit De Beeldenaar 22 (1998) no. 6 blz. 271, 272, 273.

Van Amsterdamse Wisselbank tot Europese Optiebeurs, 1609-1820, door Natascha van Trotsenburg. Optiebeurs, Amsterdam 1987.

Veilingcatalogus betreffende de veiling no. 17 van 11 en 12 november 1996.
Laurens Schulman B.V.          

Verhandeling over volmaakte maaten en gewigten door J.H. van Swinden. Eerste deel.

Te Amsterdam, by P. den Hengst, 1802.

Volledige verzameling van de wettelijke verordeningen omtrent het maten- en gewigtenstelsel, voornamenlijk ten dienste van arrondissement-ijkers en adjunct-ijkers, aspiranten naar den post van ijker, onderwijzers op de lagere scholen, ingenieurs, landmeters, kooplieden, winkeliers enz.
Utrecht, J.G. Broese. 1858.

Vreemd geld in Nederlands-Limburg 1839-1914, door Dr. Joke Mooij.
Bronnen, uitgegeven door Het Nederlands Muntmuseum, 8.
Ó Dr. J. Mooij en Het Nederlands Muntmuseum Utrecht. 2002. ISBN 90-73465-13-3.

Wetboek van koophandel. Officiële uitgave. ’s Gravenhage, ter algemeene lands drukkerij. 1838.

Willem van Rede (1880-1953), een verzamelaar uit hartstocht, door Nicoline Zemering.
Rijksdienst Beeldende Kunst, 's-Gravenhage 1990 in samenwerking met SDU uitgeverij
te 's-Gravenhage. ISBN 90 12 06620 4.

Foto: Webmuseum goudenzilverweging.nl